Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Seminaras Kauno arkivyskupijos parapijų bei institucijų komunikuotojams (2003 05 28)

2003 birželio 01, 12:50
Gegužės 28 d. Kauno kurijoje pirmą kartą vyko seminaras, skirtas arkivyskupijos komunikuotojams – asmenims atsakingiems už informacijos sklaidą, tarpusavio susižinojimą ir bendravimą parapijose, dekanatuose bei institucijose. Seminaru siekta užmegzti glaudesnius jų ryšius tarpusavyje ir su arkivyskupijos spaudos tarnyba, supažindinti su esminėmis Visuotinės Bažnyčios mokymo komunikacijos klausimais gairėmis ir šiandienine Kauno arkivyskupijos struktūra bei informacijos plėtros projektais, išklausyti parapijų bei institucijų komunikuotojų poreikius ir suteikti jiems aktualią pagalbą. Seminare dalyvavo trys dešimtys kunigų, vienuolių ir pasauliečių. Seminarą vedė Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas, jam talkino sielovados programų koordinatorė ses. Pranciška N. Bubelytė ir Katalikų interneto tarnybos projektų vadovė Dalė Šmerauskaitė.

Seminaro pradžioje visi dalyviai buvo kviečiami pasidalyti savo patirtimi apie tai, ar pakanka informacijos savoje parapijoje apie tai, kas vyksta joje, kaimyninėse bendruomenės, arkivyskupijos mastu ir kaip vyksta šis susižinojimas? Iš pasidalinimo paaiškėjo, kad labai dažnai informacijos stinga ne tik apie kaimynines parapijas ar vyskupiją apskritai, bet pirmiausiai žmonės labai mažai žino, kas vyksta jų bendruomenėje, kokios veiklos joje vystomos, kokie renginiai numatomi, ir pan. Kita vertus, arkivyskupijos institucijų atstovai pastebėjo, kad tos informacijos kartais būna per daug, arba, kitaip tariant, iškeltas informacijos kokybės ir tvarkos klausimas. Taip pat pastebėta, kad vienas pats klebonas su šiomis užduotimis nespėja susitvarkyti, todėl būtina kiekvienoje parapijoje paskirti bent po vieną asmenį, kuris rūpintųsi šiais reikalais.

Po to D. Chmieliauskas seminaro dalyviams trumpai pristatė Visuotinės Bažnyčios mokymo komunikacijos klausimais pagrindinius aspektus. Jis teigė, jog žvelgiant į visuomenės komunikavimą aptariančius Bažnyčios dokumentus matyti, jog susižinojimo bei komunikacijos klausimai Dievo Tautai yra ypatingai svarbūs, todėl jiems teikiamas prioritetinis dėmesys. Remdamasis Popiežiškosios visuomenės komunikavimo priemonių tarybos pastoracine instrukcija “Communio et progressio”, paskelbtą kaip Vatikano II Susirinkimo dekreto “Inter mirifica” įgyvendinimo dokumentą, prelegentas pabrėžė, jog komunikacijos esminis tikslas yra tikinčiųjų bendrystė ir pažanga. O tai įmanoma tik dėka dialogo tarp pačių Bažnyčios narių bei veda prie Bažnyčios ir pasaulio susikalbėjimo.

Po pertraukos aptartos Kauno arkivyskupijos informacijos plėtros gairės, apžvelgta arkivyskupijos, kaip organizuotos struktūros sąranga, komunikuotojo vaidmuo bei uždaviniai ir tai, kaip įmanoma pagerinti tarpusavio bendravimo ryšius – pateikti konkretūs pavyzdžiai ir instrukcijos, galinčios pasitarnauti įgyvendinant minėtus tikslus. Taip pat nutarta tęsti tokius seminarus bei susitikimus ateityje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas,
tel.: (37) 40 90 25, el. paštas: info@kn.lcn.lt