Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kaune iškilmingai švęsta arkivyskupijos globėjo Šv.Jono Krikštytojo diena (2003 06 23-24)

2003 birželio 27, 18:48
Birželio 24 d. Kauno arkivyskupija šventė savo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo dieną. Iškilmingai ją švęsti kaip arkivyskupijos dieną sumanyta po Kauno arkivyskupijos 75-erių metų jubiliejaus. Šiais metais iškilmė prasidėjo vigilija birželio 23 d. 18 val. Kauno arkikatedroje. Iškilmingoms Šv. Mišioms su vakaro valandų liturgija, kurią parengė seserys vienuolės, vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, homiliją pasakė kurijos kancleris ir arkivyskupijos sinodo generalinis sekretorius kun. Adolfas Grušas, raginęs šiandienos tikinčiuosius drąsiai liudyti Kristų, kaip tai darė išganytojo pirmtakas Šv. Jonas Krikštytojas.

Po šv. Mišių tris valandas vyko Eucharistijos adoracija, kurią arkivyskupas kvietė pašvęsti kaip atgailą už klaidingai suprantamą šios šventės prasmę, už šią naktį padaromą blogį, o taip pat ir dėkojant už arkivyskupijos nueitą kelią ir meldžiant Dievo palaimos ateities darbams. Šioje adoracijoje pasauliečius atstovavo “Gyvųjų akmenų” bendruomenė, šlovinimo psalmėmis įvedusi pasimelsti susirinkusiuosius į Eucharistinio Viešpaties artumą. Kitos valandos maldą parengė karmelitų, pranciškonų ir kitų vienuolinių bendruomenių tretininkai. Trečiąją valandą perėmė seserys ir broliai vienuoliai. Pasibaigus Švč. Sakramento adoracijai jie pagiedojo valandų liturgijos naktinę, tarsi apvainikuodami ir į Dievo rankas sudėdami trumpiausią metų naktį ir ją švenčiančius žmones.

Birželio 24 d. 10 val. arkikatedroje bazilikoje iškilmingai švęsta Eucharistijos liturgija, kuriai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius drauge su arkivyskupijos kunigais, giedojo Kauno miesto parapijų jungtinis choras, dalyvavo katalikiškųjų organizacijų, judėjimų ir pašvęstojo gyvenimo (vienuolijų) atstovai. Pamokslo metu arkivyskupas drąsiai ir atvirai kalbėjo apie šiandien Bažnyčią ištinkančius iššūkius, apie populiarumo besivaikančių dienraščių spaudimą ir sensacijų vaikymąsi, kuris dažnai prasilenkia ir su tiesa, ir su elementaria žurnalistine bei žmogiška etika. Arkivyskupas atkreipė dėmesį ir į žiniasklaidoje pasireiškiančias tendencijas daryti neigiamą įtaką jaunuoliams, besirengiantiems atsiliepti į kunigystės pašaukimą. Ganytojas tvirtu ir tėvišku žodžiu drąsino uoliai besidarbuojančius kunigus bei kvietė juos likti ištikimus savo pašaukimui: “Net mes, per ilgus nelaisvės metus saugoję savo tikėjimą ir meilę gimtajai žemei, dažnai savyje pasigendame Šv. Jono Krikštytojo dvasios – tos šventos ugnies, kuri degė Jėzaus pirmtako širdyje ir kuri nežinantiems ir abejojantiems rodė kelią į išganymą. Todėl arkivyskupijos globėjo diena turėtų pasitarnauti mums, pakurstydama kunigams ir pasauliečiams šventą pasiryžimą dar geriau tarnauti Kristaus mirtimi ir prisikėlimu suvienytai Dievo tautai – Bažnyčiai” – sakė ganytojas ir pabrėžė, kad trys žmonių grupės labiausiai laukia mūsų dėmesio ir pagalbos: vaikai ir jaunimas, šeimos ir į gyvenimo pakraščius nustumtieji žmonės. Todėl arkivyskupas kvietė visus sąmoningus arkivyskupijos narius – dvasininkus ir pasauliečius – į didelį vieningą darbą: vieniems žmonėms padėti surasti Jėzų, o kitiems - palengvinti jų gyvenimo kelią, kad kasdieniai vargai neužgožtų jiems dangaus šviesos, sklindančios iš mirusio ir prisikėlusio Kristaus slėpinio

Po Šv. Mišių arkivyskupijos kunigai ir Pastoracinė taryba rinkosi kurijoje. Čia vyko konferencija: “Kauno arkivyskupija visuomenės kaitos procese arba nematoma mėnulio pusė", kurią vedė arkivyskupijos pastoracijos bendradarbis ir Jaunimo centro vadovas Arūnas Kučikas. Jis trumpai pristatė šiandienės visuomenės sąrangos perspektyvoje Bažnyčios situaciją. Prelegentas atkreipė dėmesį į tai, jog modernizuodamasi, Lietuva išgyvena gilių socialinių ir kultūrinių permainų, virstančių krizėmis, laikotarpį: “Kad gyvenimas įeitų į normalias vėžes, garsiai pareikšto noro būti priimtiems į Europos Sąjungą ir NATO maža, reikia dar įvykdyti esmines reformas šalies teisinėje, administracinėje, ūkinėje ir kitose srityse. Akivaizdu, kad didžiausią nerimą ir neapibrėžtumą kelia valstybėje ir visuomenėje vykstantis decentralizacijos procesas, perskirstymas galių ir atsakomybės tarp valstybės valdžios bei dviejų naujai atsiradusių, pelno bei piliečių iniciatyvos sektorių”. A. Kučiko teigimu Kauno arkivyskupijos sielovadoje kaip tik ir galima išskirti bendrystės siekį, kuris taip būtinas šiandienei visuomenei. Tai pastebimai liudija pastarųjų metų pastoraciniai įvykiai bei renginiai Kaune: Lietuvos II Eucharistinis kongresas, arkivyskupijos 75 m. jubiliejus bei pasirengimas jam, naujas parapijos vizitacijų pobūdis, informacinės sistemos kūrimas ir plėtra, pastoracinių tarybų atnaujinimas, pasirengimas arkivyskupijos Sinodui.

Po to Sinodo generalinis sekretorius kun. A. Grušas apžvelgė pasirengimo darbus ir pabrėžė, jog itin svarbus pirmiausiai pačių kunigų aktyvus bei sąmoningas įsitraukimas į Sinodą, nes be to sunku tikėtis bei reikalauti iš pasauliečių pilnaverčio dalyvavimo.

Pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius aptarė svarbiausias nūdienos aktualijas. Atkreipdamas dėmesį į žiniasklaidos publikacijų insinuacijas ganytojas teigė, jog kunigai teturi vieną realią priemonę su jomis kovoti – tai skaidrus ir pavyzdingas pačių kunigų gyvenimas. Arkivyskupas taip pat dėkojo kunigams, kurie drauge su savo parapijiečiais aktyviai įsitraukia į pasirengimo Sinodui darbus.

Po konferencijos Kauno arkivyskupijos kunigai ir Pastoracinės tarybos nariai turėjo galimybę pabendrauti bendroje agapėje. Šv. Jono Krikštytojo iškilmė Kaune ilgainiui turėtų peraugti į tradicinę arkivyskupijos dieną, ją bendrai rengiant ir švenčiant kiekvienais metais.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas,
tel.: (37) 40 90 25, el. paštas: info@kn.lcn.lt