Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Evangelizacinės šventės iškilmės Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčioje (2009.02.22)

2009 vasario 23, 18:31

Vasario 22 d., sekmadienį, Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčioje vyko Evangelijos žinios jubiliejinių metų arkivyskupijoje evangelizacinės šventės iškilmės. Gausiai kaip ir kiekvieną sekmadienį čia susirinkę šios bažnyčios lankytojai ir choras pasveikinimo bei padėkos giesme pasitiko Kauno arkivyskupijos augziliarą vyskupą Joną Ivanauską, kuris drauge su bažnyčios rektoriumi t. Vytautu Briliumi MIC aukojo šv. Mišias.

Vysk. J. Ivanauskas pasveikino bažnyčios rektorių, brolius marijonus, pastoracinę tarybą, visą bendruomenę, pakvietė drauge melstis už Lietuvos žmonių tikėjimą, šeimas, jaunimą, visus, kuriuos paliečia vargas ir sunkumai.

Pamokslą pasakęs vyskupas padrąsino pamaldų dalyvius į savo ketinimus ir sumanymus nebijoti įsileisti Viešpatį, turintį planą kiekvieno žmogaus gyvenimui, linkėjo atvirumo jo malonei, jo netikėtumams, artėti prie jo, nepaisant visų galimų užtvarų. Pamoksle raginta iki galo pasitikėti, kad Dievas gali suteikti žmogaus gyvenimui tai, kas yra geriausia. Apibūdinti prioritetai švenčiant Evangelijos žinios tūkstantmetį, išskirta svarba skaityti Šventąjį Raštą ir melstis su juo, pareiga dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose.

Šv. Mišių pabaigoje t. V. Brilius MIC padėkojo vysk. J. Ivanauskui už bendruomenės aplankymą. Tikintieji buvo pakviesti dovanai pasiimti  Šventojo Rašto knygų sau ar parnešti jų savo aplinkos žmonėms.

Po pamaldų Marijonų talkininkų centre Pirmajai komunijai besirengiantys vaikai parodė programėlę, evangelizuojantį  žodį tarė bažnyčios rektorius, bendruomenė pabendravo su ganytoju.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el. p. info@kn.lcn.lt