Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jaunimo projektai šv. Kazimierui Karmelitų parapijoje (2009.03.03)

2009 kovo 03, 14:53

Kovo 3 d. Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje buvo vykdomas Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos tikybos mokytojų rengtas projektas „Šv.Kazimieras – ypatingasis Lietuvos ir pasaulio lietuvių jaunimo globėjas“ . Mokiniai atliko literatūrinę kompoziciją „Ypatingajam – ypatinga“.

Gimnazijos mokiniai, tą dieną susirinkę po bažnyčios skliautais, klausėsi kanklėmis atliekamų kūrinių ir stebėjo, kaip šventasis Kazimieras, lydimas dvariškių, iš lėto žengė per visą bažnyčią lig pat altoriaus, kur suklupęs, palinkęs maldai, kalbėjo: „Iš Tavo rankų, Dieve, gavęs rytą, – lydėk mane lig vakaro! – meldžiu… Ir skubinuos – mažų darbų daryti su meile ir dėkingumu didžiu“ (Lacrima). Gimanzijos teatro būrelio mokiniai, vadovaujami vadovės Aušros Jankauskaitės, ne tik atliko dvariškių ir šv. Kazimiero vaidmenis, bet ir supažindino susirinkusius su šventojo gyvenimo istorija, jo kanonozacija, italų dailininko Carlo Dolci tapyto šv Kazimiero paveikslo istorija.

Parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis palinkėjo gimnazijos mokiniams sekti šv. Kazimiero, šv. Pauliaus ir kitų šventųjų pavyzdžiu, skaityti Evangeliją, sieti savo gyvenimą su malda ir visada siekti šventumo. Klebonas mokiniams surengė ekskursiją Karmelitų bažnyčioje, papasakojo jos istoriją Mokiniai grožėjosi Kauno panorama, žvelgdami į miestą iš bažnyčios bokštų, aplankė koplyčias, zakristiją, sukalbėjo maldą ir uždegė žvakelių prie šv. Kazimiero paveikslo.

Kovo 8 d. per šv. Mišias šv. Kazimiero garbei  giedojo VDU kamerinis merginų ansamblis, vadovaujamas Viktoro Masevičiaus.  Pamaldų pabaigoje gėlėmis ir plojimais buvo pasveikintas ilgametis bažnyčios zakristijonas Aloyzas Vezbergas, švenčiantis  60 m. gimimo jubiliejų

Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos katechetė Nijolė Kulėšienė