Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šv. Juozapo iškilmės Kėdainiuose (2009.03.19)

2009 kovo 20, 08:40

Kovo 19 d. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje – Kauno arkivyskupijos piligriminėje šventovėje gausiai susirinkę miesto tikintieji ir piligrimai iš kitų vietų dalyvavo Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, iškilmėse.

Vidudienį pilnoje skaudų sovietmečio išniekinimą patyrusioje ir nepriklausomybės atkūrimo pradžioje atšventintoje šventovėje vyko pagrindinės iškilmės. Eucharistijos liturgijai prie didžiojo altoriaus, kuriame yra malonėmis garsus ir jau ne vieną šimtmetį tikinčiuosius traukiantis šv. Juozapo su Kūdikiu paveikslas, vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Raseinių dekanas kun. Juozas Kaknevičius, Jonavos dekanato Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras kun. Gintaras Blužas OFS, taip pat visi Kėdainių dekanate tarnaujantys kunigai.

Pamokslą pasakė arkiv. S. Tamkevičus. Ganytojas pakvietė apmąstyti Šventosios Šeimos istoriją, šv. Juozapo vaidmenį Marijos gyvenime. „Evangelijoje nerasime nė vieno Juozapo ištarto žodžio, matome tik kilnų vyrišką jo elgesį. Jo globa Marija su Jėzumi bus apsupti ne tik Betliejuje ir Nazarete, bet ir pačiais sunkiausiais momentais, kai Kūdikis bus mirtiname pavojuje. Kaip tyliai Juozapas įžengė į Evangelijos puslapius, taip tyliai ir pasitraukė. Tik tradicija liudija, kad Juozapas numirė ant Jėzaus rankų“, – sakė ganytojas primindamas, kad šv. Juozapas, globojęs Mariją su Kūdikiu, šiandien yra ir visos Bažnyčios globėjas. Ši Bažnyčia, įsteigta paties Jėzaus ir patikėta silpniems žmonėms, kurie daro klaidų, tačiau yra jos, dažnai niekinamos ir persekiojamos, vaikai. Pamoksle pakviesta būti atsakingais Bažnyčios nariais, ypač sunkėjančiais laikais. „Nėra to blogo, kas galėtų neišeiti į gera. Dievas mus visus, o pirmiausia į jį tikinčius žmones kviečia į solidarumą – drauge mąstyti ir dirbti, kad atėjusius ir ateisiančius sunkumus nugalėtume ir, nugalėję visas bėdas, išeitume tvirtesni bei protingesni. Bažnyčios nariai yra ypač kviečiami aiškiai suvokti šiandienę savo atsakomybę ir būti gyvomis Bažnyčios medžio šakelėmis. To dvasinio gyvastingumo matomu ženklu tebūnie mūsų siekis vieni kitus paremti ir drauge nugalėti atėjusius sunkumus“, – taip užbaigdamas pamokslą drąsino žmones arkiv. S. Tamkevičius.

Iškilmėse drauge su kitais tikinčiaisiais dalyvavo miesto ir šalies valdžios atstovų, savo tikėjimą paliudijo per 100 gimnazistų, atvykusių su tikybos mokytojais. Po šv. Mišių buvo pasveikinti dvasininkai, švenčiantys savo vardo dieną.

Prieš šias pamaldas vyko Kėdainių dekanato Carito vedėjų ir kunigų susitikimas su ganytojais. Kartu su vyskupais atvyko Kauno arkivyskupijos Carito reikalų vedėja ses. Viktorija Maknauskaitė SJ, Jaunimo centro vadovė Vaida Spangelevičiūtė. Svečiai domėjosi parapijų karitiečių darbu, veiklos sritimis, savanorių skaičiumi, džiaugsmais ir rūpesčiais. Pasidžiaugta, kad dekanate gyvuoja 75 narius turinti Carito organizacija, moterys užsiima ligonių priežiūra, stokojančių šelpimu, pagalba socialiai remtiniems, ES maisto labdaros dalijimu.

Pagal Kėdainių dekanato referentės Žydrės Radzevičiūtės informaciją parengė Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt