Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jono Pauliaus II vizito dešimtmečio minėjimas Kaune (2003 09 06)

2003 rugsėjo 05, 16:41
1993 m. rugsėjo 6 d. Jonas Paulius II lankydamasis Kaune – Santakoje aukojo šv. Mišias, Dariaus ir Girėno stadione susitiko su Lietuvos jaunimu, Kauno arkivyskupijos kurijoje – su Lietuvos vyskupais, meldėsi arkikatedroje. Ta proga rugsėjo 6 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurių šventimui vadovavo arkiv. S. Tamkevičius. Pamokslo metu ganytojas perskaitė Lietuvos vyskupų laišką (žr. “Bažnyčios žinių” 16 nr.). Po to prie įėjimo į arkikatedrą baziliką buvo atidengta šį įvykį įamžinanti lenta. Po Mišių Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyko Kauno kunigų seminarijos auklėtinių surengtas minėjimas. Minėjimo dalyviams sveikinimo žodį tarė seminarijos rektorius kun. Aurelijus Žukauskas. Seminarijos dvasios vadovas kun. dr. Arvydas P. Žygas skaitė pranešimą apie popiežiaus Jono Pauliaus II krikščioniškąją antropologiją. Baigdamas pranešimą prelegentas priminė, kad žodis “aplankymas” teologijoje reiškia ne vien paprastą vizitą, jis siejamas su labai svarbiais ir džiaugsmingais gyvenimo momentais. Gyvais prisiminimais iš susitikimo su Šventuoju Tėvu Dariaus ir Girėno stadione pasidalijo katalikų bendruomenės “Gyvieji akmenys” nariai Rūta ir Antanas Šalaševičiai. Kauno seminarijos klierikai parodė pačių parengtą meninę programą.

Darius Chmieliauskas,
Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai