Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jaunimo vadovų rekolekcijos Truskavoje (2009.03.27)

2009 kovo 27, 11:29

Kovo 27–28 d. Truskavoje vyko Kauno arkivyskupijos jaunimo vadovų rekolekcijos, pavadintos tema „Išėjimas“. Jas vedė kun. Kazimieras Brilius MIC. Rekolekcijose dalyvavo jaunimo vadovai iš Ukmergės, Kėdainių, Jurbarko ir Kauno I dekanato parapijų.

Kalbėdamas apie pavyzdžius Senajame Testamente, kun. K. Brilius MIC ragino jaunimo vadovus „išeiti“, nes išėjimas yra sąlyga, kad Dievas atvestų į Pažadėtąją žemę. Neįmanoma eiti Dievo link neatitrūkstant nuo praeities. Šių dienų jaunimą reikia „išvesti“ iš kuriamos pasaulėžiūros, kuriamos kultūros, padėti jam teisingai suvokti kintančias visuomenės normas. Rekolekcijų vadovas sakė, kad „išėjime tampame orientuoti vilties kryptimi“. Tai reiškia palikti tai, ką turime, atsisakyti patogumų ir savo prisirišimų.

Kun. K. Brilius MIC drąsino vadovus, kad jie, palydėdami jaunimą į susitikimą su Dievu, į pasaulio pažinimą kitomis spalvomis, į tikrą laisvės išgyvenimą, vestų juos ir nebijotų to daryti, nebijotų būti tiesūs prieš jaunus žmones, neapkarpytų tiesos, nesiektų prisitaikyti prie jų aplinkos ir neštų autentišką Kristų į jų kasdienybę.

Rekolekcijos baigtos Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo VDU kapelionas kun. Simas Maksvytis.

Kristinos Šmulkštytės informacija, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras