Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

PASKUTINĖS VAKARIENĖS Mišios arkikatedroje (2009.04.09)

2009 balandžio 27, 20:07

Balandžio 9 d., Didžiojo ketvirtadienio vakare, arkikatedroje bazilikoje, gausiai dalyvaujant tikintiesiems, buvo aukojamos Paskutinės vakarienės Mišios. Jomis paminėta vakarienė Jeruzalėje, kai Jėzus savo kančios išvakarėse nuplovė mokiniams kojas ir valgydamas su jais duoną bei gerdamas vyną įsteigė savo Kūno ir Kraujo aukos sakramentą.

Liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pakvietė visus gausius šių ypatingų šv. Mišių dalyvius dėkoti Viešpačiui, kuris iš meilės visiems laikams liko tarp žmonių Eucharistijoje. Koncelebravo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, mons. Adolfas Grušas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kun. Kęstutis Kėvalas, kiti dvasininkai. Pamaldose sugiedota ypač gražių, iškilmingų Dievo meilę, Eucharistinį Jėzų šlovinančių giesmių.

Homiliją pasakęs vysk. J. Ivanauskas pavadino Velykų Tridienį didžiausiu Dievo meilės ir žmogaus išgelbėjimo slėpiniu. Atkreipė dėmesį, jog Viešpats Jėzus pakviečia prie Paskutinės vakarienės stalo ne simboliškai, ne perkeltine prasme, bet labai tikroviškai ir labai asmeniškai – kiekvieną žmogų. „Nebijokime priartėti prie Dievo. Būti toliau nuo jo slepia norą be jo gyventi“, – sakė ganytojas, drąsindamas ir sakydamas, kad Viešpaties atsisveikinimo vakarienėje į kovą už žmogų ateina Dievo meilė, parodoma regimu ženklu. „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ – priminė vyskupas šv. Jono Krikštytojo žodžius apie Jėzų (Jn 1, 29), esantį tikru žmogaus gelbėtoju, nugalintį visokį blogį žmogaus širdyje, garantuojantį neišvengiamą gėrio pergalę, esantį keliu, tiesa ir gyvenimu kiekvienam žmogui, apsčiai dovanojantį gyvenimo, nešantį tikrą ramybę, kaip vynmedis maitinantį kiekvieną, kad šis neatkristų ir nenudžiūtų. Homilijos pabaigoje linkėta apsispręsti likti su Kristumi jo kančioje ir su tikėjimu laukti Prisikėlimo ryto.

Vargonai, kaip ir varpų skambėjimas, šių pamaldų pabaigoje nutilo iki Velykų vigilijos. Uždengti kryžiai bylojo besiartinantį Viešpaties kančios metą. Jam rengtis daug žmonių liko adoruodami Eucharistinį Jėzų. Kančios pamaldos bus švenčiamos Didžiojo penktadienio vakare.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 40 90 25  , el. paštas info@kn.lcn.lt