Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paminėtos prelato Prano Kuraičio 120-tosios gimimo metinės (2003 09 25)

2003 rugsėjo 25, 14:05
Rugsėjo 25 d. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Auloje, minint buvusio fakulteto Dekano – profesoriaus, prelato Prano Kuraičio 120-tąsias gimimo metines, surengta atminimo valanda. Joje apžvelgtas profesoriaus nueitas gyvenimo kelias bei mokslinė veikla, pasidalyta prisiminimais apie prelato asmenybę. Vakare dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, VDU KTF profesūra bei studentija, Kauno bei Vilkaviškio kunigų seminarijų klierikai. VDU KTF dekanas mons. doc. dr. V. S. Vaičiūnas pasveikęs vakaro dalyvius perdavė negalėjusio į paminėjimą atvykti arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinimą.

Pagrindinį vakaro pranešimą apie prel. prof. Pr. Kuraičio gyvenimą ir veiklą skaitė Vilkaviškio vyskupijos Pal. J. Matulaičio seminarijos rektorius bei VDU KTF Vilkaviškio vyskupijos filialo direktorius kan. doc. dr. Kęstutis Žemaitis: Pr. Kuraitis mokėsi Seinų seminarijoje bei Petrapilio dvasinėje akademijoje, kurią baigęs gavo teologijos magistro laipsnį, po to Liuveno universitete (Belgijoje) apsigynė filosofijos daktaratą, vėliau Miunsterio universitete (Vokietijoje) studijavo etiką ir apologetiką pas prof. Mausbachą; 1912 m. grįžo į Lietuvą, Seinuose pradėjo redaguoti kunigams skirtą vadovą, drauge profesoriavo Seinų seminarijoje; įsikūrus Lietuvos universitetui Kaune profesoriavo Teologijos filosofijos fakultete, o nuo 1929 iki 1937 metų rudens buvo šio fakulteto dekanas, šalia savo gilios mokslinės veiklos įgyvendinęs daug ir nelengvų fakulteto struktūrinių reformų. Kan. K. Žemaitis baigdamas prelato gyvenimo apžvalgą teigė, jog turbūt tiksliausias yra prof. J. Ereto pastebėtas Pr. Kuraičio

Šiltais prisiminimais apie prelatą Pr. Kuraitį dalijosi mons. V. Pranckietis, kan. J. Mieldažys, kun. J. Čepėnas. Prelatui skirto atminimo vakaro vienas iniciatorių bei rengėjų, Pr. Kuraičio mokinys doc. F. Jončys apžvelgė profesoriaus mokslinę veiklą ir pasiūlė vieną Katalikų teologijos fakulteto auditorijų pavadinti prel. prof. Pr. Kuraičio vardu. Vakaro metu Vilkaviškio seminarijos auklėtinių choras sugiedojo keletą giesmių. Kauno dramos teatro aktorius E. Stancikas perskaitė kun. M. Bulikos 1986 metais parašytą “Odę savajam profesoriui”. Po minėjimo KTF koplyčioje aukotose šv. Mišiose pasimelsta už prel. prof. Pr. Kuraitį.