Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Evangelizacinė šventė „Pažink, pamilk, liudyk“ Raudondvaryje (2009.04.20–26)

2009 gegužės 08, 23:09

Visą savaitę Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijoje vyko evangelizacinė šventė „Pažink, pamilk, liudyk“, skirta Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejui paminėti. Prasidėjusi pirmadienio rytą iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias aukojo Raudondvario parapijos klebonas kun. Augustinas Paulauskas, šventė truko visą savaitę, sujungdama į vieną bendruomenę daugybę ne tik Raudondvario parapijos, bet ir kitų Kauno II dekanato parapijų tikinčiuosius. Vyko šeši evangelizaciniai vakarai – kiekvienas skirtas vis kitai žmonių grupei. Pasak Raudondvario parapijos klebono kun. A. Paulausko, pritaikant kiekvieną renginį skirtingo amžiaus, socialinės grupės ar interesų žmonėms, galima geriau atsiliepti į skirtingus tikinčiųjų poreikius bei jiems iškylančius iššūkius.

Pirmojo vakaro šv. Mišias aukojo ir evangelizacinį vakarą mokslo, švietimo bei kitų ugdymo įstaigų bendruomenėms vedė kun. teol. dr. Kęstutis Kėvalas. Naudodamas vaizdinę medžiagą kunigas aptarė evangelizacijos sąvoką ir šiandieninės evangelizacijos šiuolaikiniam žmogui ypatumus, iškėlė amžinąsias krikščioniškas vertybes, kurių šiandienis Vakarų pasaulis bando išvengti. Taip pat kunigas aptarė šiuolaikinio žmogaus tikėjimo savitumus, kai viską bandoma individualizuoti ir gyventi pagal savo interpretacijas, vengiant bendrystės su kitais. Kaip vieną sėkmingiausių XX–XXI a. evangelizacijos galimybių kun.dr. K. Kėvalas akcentavo Pasaulines jaunimo dienas, jaunam žmogui leidžiančias pajausti Dievo artumą ir bendrystę su kitais krikščionimis. Po susitikimo visi norintys artimiau pabendrauti su kunigu ir vieni kitais, užduoti savo klausimus rinkosi šalia bažnyčios esančioje Germanų sodybos salėje.

Antrajam evangelizaciniam vakarui, kuris buvo skirtas ligoniams ir vargstantiems, vadovavo Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis. Prasidėjęs šv. Mišiomis vakaras toliau buvo tęsiamas plėtojant kančios reikšmę tikinčiojo gyvenime. Kunigas gilinosi į kančios evangelizaciją ir į tai, kaip žmogus gali liudyti kitiems tikėjimą bei Dievo meilę išgyvendamas kančią, kartais – ir labai gilią. Pasibaigus vakarui bažnyčioje, aktyvios diskusijos apie vidinį išgydymą, egzorcizmo reikalingumą ir kitus su dvasios gydymu susijusius klausimus persikėlė į parapijos salę.

Trečiadienio šv. Mišias aukojo ir evangelizaciniam vakarui vadovavo mons. Vincentas Jalinskas. Daug remdamasis asmeniniu liudijimu ir gyvenimo patirtimi, monsinjoras kalbėjo apie tikėjimo svarbą žmogaus gyvenime, maldos būtinybę, artimo meilę ir gerus darbus.

Ketvirtasis evangelizacinis vakaras buvo skirtas šeimai ir visiems jai keliamiems iššūkiams, į kuriuos atsiliepia ir šių dienų Bažnyčia. Vakarui vadovavo ir šv. Mišias aukojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėjas, Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios rezidentas kun. Ričardas Doveika. Gyvenimas nesusituokus, projektas „Gender loops“, pasikeitusi jaunų žmonių vertybinė sistema, nenoras įsipareigoti – visus šiuolaikinio sekuliaraus pasaulio iššūkius šeimai aptarė kun. R. Doveika.

Penktajame evangelizaciniame vakare į visą žmogaus gyvenimą buvo pažvelgta per Velykų slėpinį. Žvelgdamas į Prisikėlusį Kristų kun. Julius Sasnauskas OFM kalbėjo apie žmogaus atsaką į Dievo meilę.

Visa šeštadienio diena, popietė ir vakaras buvo paskirti aktyviausiai ir džiaugsmingiausiai parapijos bei dekanato daliai – vaikams ir jaunimui. Iš ryto parapijos salėje rinkosi vaikai, šiemet besirengiantys priimti Pirmąją šv. Komuniją; parapijos jaunimas bei katechetai surengė ir vedė linksmą, teatralizuotą trijų valandų programą su įvairiomis užduotimis. Po pietų prasidėjo jaunimo programa, į ją susirinko daugybė jaunų žmonių ne tik iš Raudondvario parapijos bei viso dekanato, bet ir kitų vyskupijų. Po trumpo programos pristatymo jauni žmones skirstėsi į penkias darbo grupes – „Pažink save“, kuriai vadovavo šeimos centro atstovai, diskusijų grupę su kunigu Šarūnu Petrausku, šokių grupę, giesmių grupę bei pasirengimo Taizé susitikimui grupę. Vėliau beveik 300 jaunų žmonių Raudondvario kultūros centre klausėsi belgų misionieriaus Josepho Bastino paskaitos. Vakare visi draugiškai dalyvavo šv. Mišiose, o joms pasibaigus – Beno Ulevičiaus ir grupė „Quest“ koncerte. Programą vainikavo vidurnakčio žygis į bažnyčią su žvakutėmis per miegantį miestelį. Giedodami Prisikėlimo giesmes jauni žmonės ėjo į bažnyčią garbinti Jėzaus Švč. Sakramente.

Šventės kulminacija buvo iškilminga sekmadienio šv. Mišių liturgija, jai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vysk. Jonas Ivanauskas. Iškilmė prasidėjo Švč. Sakramento procesija aplink bažnyčią. Per pamokslą vysk. J. Ivanauskas Evangelijos ištrauką apie Emauso mokinius susiejo su šių dienų gyvenimu. Kaip mokiniai iš Emauso prisiminė, kaip jų širdys buvo užsidegusios, kai jie bendravo su Jėzumi, taip ir šiandieninis žmogus gali pasikeisti tik tada, kai savo gyvenime sutinka Dievą. „Du jauni žmonės pamilsta vienas kitas ne todėl, kad yra daug girdėję ar daug apie kitą žino, o todė , kad pažįsta vienas kitą ir jiems patinka būti kartu. Taip ir žmogus, kol nesusitinka Dievo kasdieniame gyvenime, negali iš tikrųjų Jo pažinti“, – kalbėjo ganytojas. Vyskupas taip pat akcentavo, kad žvelgiant į žmonijos istoriją buvo tokių laikų, kai žmonės pamiršo Dievą ir neigė tikėjimo reikalingumą . „Mes gyvename vienu iš tokių laikmečių, ir tai nėra nieko naujo. Bažnyčia buvo, yra ir bus persekiojama“, – sakė ganytojas, kviesdamas kiekvieną savo gyvenime ir aplinkoje liudyti tikėjimą ir išganingąją Dievo meilę. Ypač vysk. Jonas Ivanauskas kreipėsi į jaunus žmones, taip aktyviai dalyvavusius evangelizacinėje šventėje, ragindamas jiems būti aktyviais bei džiaugsmingais tikėjimo liudytojais.

Šv. Mišių ir visos evangelizacinės šventės pabaigoje Kauno II dekanato dekanas ir Raudondvario parapijos klebonas kun. A. Paulauskas dėkojo ganytojui, visiems evangelizacinius vakarus vedusiems kunigams, taip pat viso dekanato bei Raudondvario tikintiesiems už aktyvų dalyvavimą šventėje ir išgyventą bendrystę.

Eglė Žemaitienė