Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kaune atidaryta ir pašventinta studentų koplyčia (2003 09 29)

2003 rugsėjo 29, 14:12
Rugsėjo 29 d. Kaune atidaryta ir pašventinta miesto akademiniam jaunimui skirta koplyčia. Ji įkurta senamiestyje, Vilniaus gatvėje esančioje Švenčiausiojo Sakramento bažnyčioje. Pastaroji statyta dar XVII amžiaus viduryje kaip šalia įsikūrusių vienuolių dominikonų maldos namai; carinės okupacijos metais ji paversta cerkve; tarpukariu tarnavo akademinio jaunimo sielovadai, todėl populiariai vadinta “studentų bažnyčia”; na, o sovietmečiu joje įkurdintas kino teatras „Santaka“; Lietuvai atgavus Nepriklausomybę čia glaudėsi „Caritas“ organizacija; ir, pagaliau, „užgydyta dar viena sovietų okupacijos žaizda“ – kaip teigė tądien koplyčią pašventinęs ir šv. Mišių liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Drauge su juo Eucharistiją šventė VDU‘to KTF‘to bei Kunigų seminarijos vadovybės kunigai, Kauno miesto dekanato dvasininkai. Pamaldose taip pat meldėsi ir nemažas būrys studentijos bei šiaip užklydusių tikinčiųjų. Pamokslo metu arkiv. S. Tamkevičius priminė, kad ši koplyčia atidaroma tęsiant tarpukario tradicijas bei siekiant stiprinti šiandienę studentų sielovadą Kaune, kuris išties esąs studentiškas miestas, o bažnyčia yra patogioje miesto geografinėje padėtyje. Arkivyskupas padėkojo tėvams jėzuitams, ir ypač VDU kapelionui kun. Stasiui Kazėnui SJ už parodytą iniciatyvą atkuriant šį akademinio jaunimo sielovados židinį. Ganytojas, be to, sakė tikįs, kad naujai paskiriami ir kitų miesto aukštųjų mokyklų kapelionai padės šią vietą atrasti ne tik VDU, bet ir visų universitetų studentams.

Koplyčia įkurta bažnyčios presbiterijoje buvusios įrengtos kino teatro kavinės vietoje. Remontuojant šią pastato dalį sutvarkytos sanitarinės patalpos, didžiulis vestibiulis, įrengta koplyčios šildymo sistema. Pasak vieno pagrindinių šios koplyčios atkūrimo iniciatorių kunigo St. Kazėno SJ, "prie studentų koplyčios ketinama įrengti arbatinę, idant jaunimas turėtų erdvę pabendrauti, galėtų susitikti bei padiskutuoti aktualiais klausimais, taigi, čia būtų galima įgyvendinti įvairius šiuolaikinio akademinio jaunimo sielovados poreikius atliepiančius projektus".

Nuo šiol šioje koplyčioje šv. Mišios bus aukojamos: kasdien, išskyrus šeštadieniais 12 val., sekmadieniais - 19 val., na, o antradieniais 18 val. čia bus švenčiamos šv. Mišios, skirtos miesto akademiniam jaunimui.