Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno akademinės sielovados renginiai (2009.05.05–07)

2009 gegužės 09, 15:16

Gegužės 5 d. Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir vadybos fakultete (EVF) vyko KTU sielovados grupės surengta paskaita „Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai“. Joje dalyvavo KTU EVF dekanė prof. Gražina Startinė, dėstytojai, studentai, o visus susirinkusius pasveikino KTU kapelionas kun. Kastytis Šulčius.

Paskaitą skaitė ir į klausimus atsakė kun. dr. Kęstutis Kevalas. Jis teigė, kad laisvosios ekonomikos tikslas nėra vien materialinės gerovės kūrimas, bet daug labiau žmogiškojo – moralinio-etinio bei kultūrinio-socialinio tobulėjimo aplinka. Daugumai mokslų, taip pat ir teologijai, ir ekonomikai, bendra yra žmogus. Žmogaus nuvertinimas visada sukelia skaudžių padarinių. Kalbėdamas apie darbo sąlygas prelegentas sakė, kad jos tiesiogiai veikia produkto kokybę. Netinkamose darbo sąlygose negali atsiskleisti žmogaus kūrybiškumas, jo darbingumas mažėja, jis tik fiziškai būna darbe – jo mintys ir širdis veržiasi kitur... Šiandieninė rinka programuoja žmogų trimis žodžiais: dirbk – pirk - mirk. Tačiau žmogus turi dvasinę sritį ir daugiau ar mažiau veržiasi į ją. Luko evangelijoje Jėzus ne tik fariziejams, bet ir mums šiandien sako: „Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ (Lk 20, 25). Matome aiškią dviejų sričių perskyrą, bet nei viena nepaneigiama, turi savo vietą žmogaus gyvenime. Verslumą įvardindamas kaip žmogaus kūrybiškumo raišką ekonomikoje ir kaip svarbiausią laisvosios ekonomikos stimuliavimo jėgą bei šaltinį, prelegentas išsklaidė vyraujančius mitus apie neigiamą krikščionybės požiūrį į verslą. Paskaitos pabaigoje užsimezgė gyva ir šilta diskusija.

Gegužės 7 d. Kauno medicinos universitete (KMU) vyko vieša paskaita-diskusija „Islamas šiandien: tradicija, įvaizdžiai, iššūkiai ir bendravimo galimybės“. Joje dalyvavo dėstytojai, studentai, universiteto darbuotojai ir Kauno musulmonų bendruomenės nariai. Visus pasveikinęs KMU Studentų atstovybės prezidentas Vaidotas Česna pasidžiaugė, kad studentai domisi ne tik studijomis, bet ir dvasiniais dalykais. Pranešimus skaitė Lietuvos musulmonų muftijus Kauno mečetės imamas Romas Jakubauskas (jis pristatė pagrindinius islamo principus), Socialinės etikos instituto vadovas Evangelikų reformatų kun. Julius Norvila (kalbėjo apie socialinę padėtį islamo šalyse), KMU kapelionas kun. Ričardas Banys (apibūdino Katalikų Bažnyčios mokymą apie tarpreliginį dialogą). Visi pranešėjai kalbėjo apie pagarbą vieni kitiems per pažinimą, nes visos religijos siekia Gėrio, ir ragino mokytis aiškiai atskirti kultūrinius, religinius bei politinius dalykus.

KMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro prodekanė Neriga Paužienė trumpai apžvelgė 20-ties metų centro istoriją ir dabartinę padėtį (į KMU studentai atvyksta iš 30-ties šalių) bei pabrėžė, kad studentai atvyksta studijuoti, siekia tapti gydytojais, todėl išryškėja žmonių panašumai ir darosi aišku, kiek mažai yra skirtingumų.

Vėliau šiltoje diskusijoje aktyviai dalyvavo Lietuvos musulmonų jaunimo bendruomenės pirmininkas Rabih Abdulrahim. Dalyvavusiems buvo išdalytas Vatikano II Susirinkimo deklaracijos Nostra aetate (apie Bažnyčios santykius su nekrikščionių religijomis) 3 skirsnis apie musulmonų religiją, lankstinukai ir brošiūros apie islamą. Po paskaitos pranešėjams buvo įteiktos atminimo dovanos su universiteto simbolika, o Lietuvos musulmonų muftijus R. Jakubauskas padovanojo KMU bibliotekai Koraną.

Svetlana Adler-Mikulėnienė, KMU akademinės sielovados koordinatorė