Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų padėkos šv. Mišios (2009 05 18)

2009 gegužės 18, 19:27

Gegužės 18 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir parapijų katechetų padėkos Viešpačiui už mokslo metus šv. Mišios, kurias aukojo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius.

Susirinkę mokytojai ir katechetai, arkivyskupijos katechetikos metodinio centro atstovai savo maldose dėkojo Dievui už ypatingus – Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinius metus: už Dievo Žodžio prisilietimą prie tų, kurie nutolę nuo Bažnyčios ir kuriems Evangelijos žinia – tai tarsi gaivaus vėjo gūsis pasauliečio gyvenimui, už vykusius renginius mokyklose, konferencijas gimnazijose, už seminarus ir paskaitas, organizuojamas Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro darbuotojų pastangomis, dar tebevykstančias Evangelizacines šventes parapijose, už parapijų bendruomenių susitikimus su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi, augziliaru vyskupu Jonu Ivanausku, jų teikiamų sakramentų šventes, už kitas šventes ir piligrimines keliones po Lietuvos šventoves su katechizuojamų vaikų ir jaunuolių šeimomis bei artimaisiais ir daugelį kitų Dievo malonėmis apgaubtų ir Švč. M. Marijos užtarimu patirtų įvykių per šiuos mokslo metus.

Šv. Mišiose giedojo ses. Liucija Grybaitė FMA. Gitaromis jai akompanavo tikybos mokytojas Egidijus Randis ir katechetė Inga Atkočiūnienė. Dekanas mons. Vytautas Grigaravičius savo homilijoje kalbėjo apie tikybos mokytojo atsakomybę už jaunąją kartą, perteikiant Dievo žodį. „Visas darbas ir visi žodžiai bus tušti – kalbėjo dekanas, – jei nebus uždegančio asmeninio pavyzdžio. Tik liudijimas pačiu savimi, savo gyvenimu, savo veikla, savo meile, savo paties pasitikėjimas Dievu gali uždegti ir patraukti vaikus, jaunuolius ir jų šeimas atsigręžti veidu ir širdimi į Jėzaus meilę.“

Mons. Vytautas Grigaravičius padėkojo mokytojams už pasiaukojamą nuoširdų darbą mokyklose ir veiklą parapijose, palinkėjo prasmingai ir gražiai sutikti artėjantį Lietuvos tūkstantmečio jubiliejų, kvietė paraginti visus mokyklų ir gimnazijų, parapijų tikinčiuosius ir jaunimą gausiai dalyvauti būsimuosiuose arkivyskupijos ir dekanato renginiuose.

Po šv. Mišių visus maloniai nuteikė S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos mokinių koncertas, kuris buvo tarsi lengva muzikos garsų ir šokio puokštė, padėka ir kartu dovana už mokslo metus. Vėliau mokytojai kartu su dekanu nusifotografavo prie Viešpaties altoriaus bažnyčioje, aplankė Švč. M. Marijos koplyčią bažnyčios terasoje, grožėjosi pavasarine žydinčio Kauno miesto panorama.

Kauno I dekanato katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė