Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paminėtos prel. prof. Antano Rubšio mirties metinės (2003 09 16)

2003 rugsėjo 17, 17:10
Rugsėjo 16 d. VDU Katalikų teologijos fakultete paminėtos Šventojo Rašto vertėjo, VDU Senato nario, Katalikų teologijos fakulteto dėstytojo prel. prof. Antano Rubšio mirties metinės. Renginyje dalyvavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, VDU rektorius prof. V. Kaminskas, Katalikų teologijos fakulteto dekanas mons. doc. dr. V. S. Vaičiūnas, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius kun. A. Žukauskas, fakulteto dėstytojai, buvę profesoriaus bendradarbiai, studentai.

Mons. doc. dr. V. S. Vaičiūnas susirinkusiesiems apžvelgė prelato Antano Rubšio gyvenimo kelią, priminė jo asmenines savybes – kuklumą, gerumą, didžiadvasiškumą, dosnumą, atidumą kiekvienam sutiktajam, giedrumą, – puikiai derėjusias su mokslininko uolumu ir kruopštumu, erudicija ir brandžia vidine kultūra. Kalbėtojas pabrėžė, kaip prel. Antanas Rubšys brangino kunigiškąją tarnystės dvasią ir Eucharistiją. Dekanas pacitavo pluoštelį prelato minčių apie studentiją, Šventąjį Raštą, pabrėžė neeilinius prof. A. Rubšio nuopelnus Katalikų teologijos fakultetui. Mons. doc. dr. V. S. Vaičiūnas savo pranešimą baigė kvietimu susirinkusiesiems pasidalyti savo prisiminimais apie prelatą Antaną Rubšį. Visi tą vakarą kalbėjusieji pabrėžė nepaprastą velionio kuklumą, jo giedrumą ir džiugumą, mokėjimą bendrauti ir su jaunu, ir su senu, gebėjimą atjausti, suprasti, paguosti. Bendradarbiai prisiminė, kad prel. A. Rubšys ne tik visas dvasios jėgas atiduodavo studentams, bet jiems išdalydavo ir visus uždirbtus pinigus. Tai darydavo nesiafišuodamas, nepastebimai. Mons. doc. dr. V. S. Vaičiūnas priminė, kad prel. prof. Antano Rubšio dėka fakulteto bibliotekoje sukaupta nemaža teologinių bei Biblijos mokslo veikalų.

Minėjimo vakarą apvainikavo Katalikų teologijos fakulteto dėstytojų kunigų drauge su arkiv. S. Tamkevičiumi koncelebruotos šv. Mišios už prel. prof. Antaną Rubšį. Po šv. Mišių fakulteto didysis kancleris arkiv. S. Tamkevičius drauge su VDU rektoriumi prof. dr. V. Kaminsku atidarė prel. Antano Rubšio vardu pavadintą jaukią auditoriją.