Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos katechetikos centro naujienos (2003 09)

2003 rugsėjo 01, 17:21
Kauno arkivyskupijos katechetikos centras, koordinuojantis daugiau kaip trijų šimtų tikybos mokytojų veiklą, naujus mokslo metus pradėjo konferencija “Jūs pasaulio šviesa”, kuri rugpjūčio 28 d. prasidėjo šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje. Liturgijai vadovavo arkivysk. S. Tamkevičius, kartu su Katechetikos centro vadovu kun. R. Repšiu bei dekanatų kunigais. Konferencijoje pranešimą “Dialogo principas” skaitė filosofijos dr. T. Sodeika. Patirtimi dalinosi J.Urbšio vidurinės mokyklos direktorius P. Martinaitis, tikybos mokytojai, mokiniai, tėvai. Konferencija pasibaigė bendra agape.

Rugsėjo mėnesį Kauno arkivyskupijos metodiniuose centruose įvyko pirmieji šiais mokslo metais tikybos mokytojų susirinkimai, kuriuose mokytojai kartu su parapijų klebonais aptarė svarbiausias pedagoginės-katechetinės veiklos gaires 2003-2004 mokslo metams.

Kauno arkivyskupijos katechetikos centro darbuotojai prasidėjus mokslo metams susitiko su Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialiste Raimonda Petkevičiūte, kuruojančia dorinį ugdymą, aptarti strateginius klausimus tikybos dėstymo srityje. Džiugu, kad jau kelinti metai yra glaudžiai bendradarbiaujama ne tik su Kauno miesto, bet ir su kitais Kauno arkivyskupijos teritorijoje esančiais miestų bei rajonų Švietimo ir ugdymo skyriais. Antai rugsėjo 24 d. Kauno miesto savivaldybėje vyko metodinių tarybų pirmininkų pasitarimas tema “Kauno miesto švietimo plėtros strategija 2004-2006 m.”, kuriame pagrindinius metmenis įvardino Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas A. Bagdonas. Šiame pasitarime dalyvavo ir mūsų arkivyskupijos tikybos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė A. Girininkienė bei Kauno m. tikybos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė A. Leonavičienė. Didelį darbą atlieka Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų metodinė taryba, kurios pagrindiniai uždaviniai analizuoti ir skleisti tikybos mokymo patirtį, inicijuoti tikybos mokytojų veiklą, siekiant aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, bendradarbiauti organizuojant kultūrinius renginius metodiniuose centruose, dalyvauti įvairių projektų bei programų rengimo grupėse.

Taip pat informuojame, kad lapkričio 22–23 d. Kauno arkivyskupijos katechetikos centre (A.Jakšto g. 4) organizuojamas parapinės katechezės seminaras “Ateikite visi” (Rengimas Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams), skirtas parapijos katechetams arba asmenims, kurie rengia vaikus Pirmajai Komunijai. Seminarą ves Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro vadovė G. Rugevičiūtė ir katalikų tikybos mokytoja metodininkė teol. lic., rel. m. mag. V. Narauskienė. Šio seminaro tikslas supažindinti su rengimo Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams programa, pratybų knygele, katechetinio ugdymo keliu, mokytis visa tai pritaikyti vaikų katechezėje. Registracija Kauno arkivyskupijos katechetikos centre, tel.: (37) 32 04 69, 32 04 72.