Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliais (2009.06.24)

2009 birželio 26, 20:44

Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasirašė dekretus ir arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanojo šiuos asmenis:

Kun. Joną BABONĄ – už uolią kunigiškąją tarnystę, ištikimybę savo pašaukimui, užuojautą silpniesiems ir rūpestį ligoniais einant kapeliono pareigas;

Kun Robertą GRIGą – už uolią kunigiškąją tarnystę, ilgametį vadovavimą Lietuvos „Caritas“, rūpestį silpnaisiais bei visuomeninę veiklą;

Stanislovą PONIŠKAITĮ – už ilgametį nuoširdų darbą arkivyskupijos kurijoje, uolų darbą Kauno kunigų seminarijos dėstytojo pareigose bei krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Silviją KNEZEKYTĘ –už ištikimą meilę Bažnyčiai ir nuoširdų tarnavimą jai savaisiais dailininkės talentais bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Dalę STARKUTĘ – už aktyvią veiklą Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenėje, rūpestį parapijos narių dvasiniu tobulėjimu bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Petrą KAČIUŠį – už pasiaukojamą ilgametį darbą Viduklės parapijos zakristijono pareigose, rūpestį parapijos bendruomenės gyvenimu bei nuoširdų tikėjimo liudijimą;

Justą DARGEVIČIŲ – už nuoširdų darbą su jaunimu, nuoširdų įsijungimą į parapijos bendruomenės veiklą ir gyvo tikėjimo liudijimą;

Laimutę ir Rolandą MAČIULAIČIUS – už nesavanaudišką nuoširdžią pagalbą kuriant ir puoselėjant Kauno Gerojo Ganytojo parapijos katalikiškąją bendruomenę, aktyvų dalyvavimą parapijos gyvenime ir krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Justiną MAČIKŪNĄ – už aktyvų dalyvavimą Žeimių parapijos gyvenime, sąmoningą įsijungimą į parapijos bendruomenės gyvenimą bei tikėjimo liudijimą;

Vidą MACKEVIČIENĘ – už uolų įsijungimą į „Caritas“ veiklą, pastangas ir pagalbą buriant ir puoselėjant Kauno Šv. Kryžiaus parapijos bendruomenės veiklą, rūpinimąsi Gyvosios Bažnyčios kūrimu bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Bronislovą KAKANĮ – už ilgametį uolų giedojimą Kauno arkikatedros bazilikos chore, ištikimybę Bažnyčiai bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Stanislavą DAUBARIENĘ – už uolų darbą, einant Jonavos dekanato „Caritas“ vedėjos pareigas, rūpestį vargingaisiais ir silpnaisiais, aktyvų dalyvavimą parapijos bendruomenės veikloje ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Reginą AKSOMIENĘ – už ilgametį pasiaukojamą darbą, vadovaujant Kauno I dekanato „Caritas“ labdaros valgyklai, rūpestį vargstančiais ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Astą KIZEVIČIENĘ –už aktyvią veiklą Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios bendruomenėje, katechetinį darbą, dalyvavimą arkivyskupijos pastoracinėse programose bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Mariją STATKEVIČIENĘ – už nuoširdų darbą su vaikais, pagalbą silpniesiems, pastangas nuskaidrinti likimo nuskriaustųjų gyvenimą, aktyvų dalyvavimą Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios bendruomenės gyvenime bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Genovaitę GABRILAVIČIENĘ – už aktyvią veiklą Kulautuvos parapijos bendruomenėje, rūpinimąsi piligriminėmis kelionėmis bei krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt