Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paminėtos 1863 metų sukilimo 140-osios metinės (2003 10 17)

2003 spalio 18, 13:00

Spalio 17 dieną Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje Kaune vyko popietė, skirta 1863 m. sukilimo 140-osioms metinėms paminėti bei prisiminti vieną žymiausių šio sukilimo vadų kunigą Antaną Mackevičių.

1863 m. kovo mėnesį iš Paberžės bažnyčios, vadovaudamas būriui vyrų, kun. A. Mackevičius išėjo į sukilimą. Jis pirmasis iškėlė savarankiškos Lietuvos idėją. Daugelio istorikų teigimu, be 1863 m. sukilimo nebūtų buvę ir 1918 m. Nepriklausomybės akto. Sukilimui pralaimėjus, 1863 m. gruodžio 17 dieną kun. A. Mackevičius buvo paimtas į nelaisvę ir gruodžio 28 d. pakartas Kaune, stebint į aikštę suvarytai miniai, kurią jis paskutinį kartą peržegnojo ir palaimino.

Kun. R. Grigas, su vakaro dalyviais dalydamasis įžvalgomis apie kun. A. Mackevičiaus kaip liaudies švietėjo pareigą aktyviai prisidėti prie savo krašto išlaisvinimo, akcentavo žmogaus pasirinkimo, kurio reikalauja istorija ir tikėjimas, svarbą. Kun. A Mackevičiui nebuvo lengva apsispręsti rinktis tokius kovos metodus. Istorija byloja, kad dvasinis to meto lyderis vysk. M. Valančius buvo taikaus pasipriešinimo šalininkas ir, norėdamas išsaugoti kunigus ir tikinčiuosius, viešu laišku neskatino dvasininkus eiti į sukilimą, tačiau palaikė sukilėlius ir gerbė kun. A. Mackevičių.

Anot kun. dr. A. P. Žygo į klausimą, kaip kunigui elgtis analogiškoje situacijoje, kurioje buvo atsidūręs kun. A. Mackevičius, atsako Katalikų Bažnyčios kronika, kuri yra tarsi ženklas, kaip reikia kovoti už teises Evangelijos dvasios šviesoje. Arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, kad šiandien, vyraujant mirties kultūrai, kai sunyksta šeimos institucija, žiniasklaida siūlo jaunimui pinigus ir seksą, reikia kelti klausimą, ką mes kiekvienas dėl Lietuvos galime prasmingo ir gero nuveikti.

Vakare dalyvavo ir savo mintimis bei nuveiktais prasmingais darbais įamžinant kun. A. Mackevičiaus atminimą pasidalijo Kauno rajono Vilkijos apylinkių seniūnijos “Saulėtekio” bendruomenės centro “Atmintis” pirmininkas A. Astrauskas bei A. Mackevičiaus pagrindinės mokyklos direktorė I. Pikauskienė. Pasak jos, mokyklos atminimo parke auga kun. A. Mackevičiaus atminimui pasodintas ąžuolas, mokykla prižiūri vietą, įamžintą koplytstulpiu ir paminkliniu akmeniu, kur buvo suimtas kun. A. Mackevičius. Kartu su centru “Atmintis” renkama medžiaga apie kunigą A. Mackevičių ir rengiamasi iškilmingai paminėti 140-ąsias sukilimo metines.

Apie kun. A. Mackevičių keletą žodžių tarė jo giminaitė mokytoja J. Danusevičienė, skambėjo giesmės ir lietuvių liaudies dainos, kurias atliko A. Mackevičiaus pagrindinės mokyklos moksleiviai, “Bočių”draugijos nariai. Vakare dalyvavo Vilkijos klebonas L. Kalinauskas, Kauno rajono meras L. Gineika ir kiti, kuriems brangus kun. A. Mackevičiaus atminimas.