Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pažaislyje (2009.08.15)

2009 rugpjūčio 16, 17:59

Rugpjūčio 15 dieną gausiai susirinkę Pažaislyje Kauno arkivyskupijos tikintieji, kauniečiai bei svečiai, seserys kazimierietės šventė Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmes. Čia taip pat paminėtas ir Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejus. Žolinę švenčiantys maldininkai turėjo progą prisiminti pirmuosius krikščionybės žingsnius Lietuvoje ir dramatiškai pasibaigusią šv. Brunono misiją, kurią Pažaislio Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčioje nuosekliai atspindi bene vienintelis išlikęs ją vaizduojantis freskų ciklas.

Iškilmės prasidėjo Sutaikinimo pamaldomis. Įvadui į jas vadovavo kan. Juozas Gražulis, giedojo Petrašiūnų parapijos jaunimas. Daug žmonių atliko asmeninę išpažintį – jiems čia pat, vienuolyno kieme, patarnavo beveik dešimtis arkivyskupijos dvasininkų.

15 val. prasidėjusiai iškilmingai Eucharistijos liturgijai priešais bažnyčią vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo mons. Vytautas Grigaravičius, Marijos radijo programų direktorius kun. Oskaras Petras Volskis, kiti kunigai. Tradiciškai per Žolinės pamaldas Pažaislyje giedojo Kauno valstybinis choras, vadovaujamas dirigento ir meno vadovo prof. Petro Bingelio.

Arkiv. S. Tamkevičius gausiems pamaldų dalyviams pasakė pamokslą, iš pradžių primindamas šv. Brunono kankinyste paženklintą krikščionybės pradžią mūsų krašte. „Evangelija yra kaip raugas, kuris pamažu keičia žmogaus širdį“, – sakė ganytojas pabrėždamas kiekvieno atsakomybę kasdien grumtis su blogiu ir gyventi mums atneštoje Evangelijos šviesoje. Ganytojas švenčiamą Marijos išaukštinimą susiejo su Dievo žodžiu, kuris jo klausančiam žmogui visada teikia palaimą ir džiaugsmą. Užbaigdamas pamokslą arkivyskupas paragino melstis, kad savo tautiečiams, kitiems broliams ir sesėms skelbiamas Dievo žodis neštų meilės, gerumo, atlaidumo vaisus.

Iškilmių pabaigoje Pažaislio vienuolyne įsikūrusių seserų kazimieriečių vardu arkiv. S. Tamkevičiui, kunigams, chorui ir jo vadovui prof. P. Bingeliui, visiems pamaldų dalyviams dėkojo ses. Julita Jonavičiūtė. Po pamaldų daugelis jų dalyvių liko pasiklausyti Kauno valstybinio choro bei solistų Ritos Novikaitės ir Merūno Vitulskio koncerto.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt