Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos CARITAS 20-mečio šventė Pažaislyje (2009.08.25)

2009 rugpjūčio 26, 20:09

Rugpjūčio 25 d. Pažaislio vienuolyne šventiškai paminėta Kauno arkivyskupijos Caritas 20 metų įkūrimo sukaktis. Šventė prasidėjo arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus vadovaujamomis šv. Mišiomis Pažaislio bažnyčioje, vėliau tęsėsi vienuolyno kiemelyje, kur pats Viešpats, regis, siuntė gražią vasaros popietę. Tądien, dalyvaujant garbiems svečiams – Lietuvos Caritas bei vyskupijų Caritas atstovams, gausiam būriui Kauno arkivyskupijos karitiečių, kunigų, Kauno miesto ir rajono socialinių reikalų kuratoriams – malda, sveikinimais, padėkos žodžiais bei raštais, gėlėmis, giesmėmis ir kitais muzikiniais kūriniais bei agape paminėtas karitiečių triūsas, pasidžiaugta šia savo gyvybingumo nepraradusia Bažnyčios tarnyste, dėkota Viešpačiui už malonę ją vaisingai atlikti.

Būtent Caritas institucijos, karitatyvinės tarnystės gyvybingumą pabrėžė savo pamoksle per šv Mišias arkiv. S. Tamkevičius. Ganytojas sakė, jog šis gyvybingumas, kurio jau nebeturi dažna savo veiklą nepriklausomybės atkūrimo aušroje pradėjusi organizacija, kyla iš pačių stipriausių pamatų – meilės Dievui ir savo artimui. Su dėkingumu ir ypač jautriai ganytojas paminėjo karitiečius, pavadindamas juos rinktiniais žmonėmis, tikrais krikščionimis.

Karitiečių meilę Viešpačiui, iš kurios ir kyla atsidavimas žmonių reikalams, liudijo Mišių atnašos: vaško žvakė – ryžtas degti dėl amžinųjų dalykų, vynuogių kekė – padėka Dievui, leidžiančiam daryti gerus darbus, duona ir vynas – prašymas būti perkeistiems ir gyventi artimo laime. Jurbarko karitiečių atnašos – žvakės ir gėlės buvo skirtos Pažaislio Dievo Motinai. Bendruomeninėje maldoje, be kitų maldavimų, prašyta laiminti ne tik savo, bet ir kitų socialinių institucijų triūsą bei bendradarbiavimą su jomis, taip pat melstasi už karitiečius, jau iškeliavusius į amžinybę.

Pasibaigus šv. Mišioms šventę vienuolyno kiemelyje sveikinimo žodžiu tęsė Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas. Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas apžvelgė karitatyvinės tarnystės esmę. Pirmoji Caritas vadovė, 1988 m. buvusi prie pat šios institucijos įsteigimo šaknų, ses. Albina Pajarskaitė priminė Caritas atsakomybę šeimoms, jaunimui, atjautos ugdymo svarbą. Taip pat kalbėjo buvę arkivyskupijos Caritas vadovai prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas ir kun. Virginijus Veprauskas. Karitiečius sveikino šventėje dalyvavę Kauno m. vicemeras Algimantas Kurlavičius, savivaldybės Tarybos narė Loreta Kudarienė, Kauno m. savivaldybės socialinių reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Ana Sudžiuvienė, Kauno r. Socialinių paslaugų centro atstovės Neringa Ščiukauskaitė ir Ona Grabauskienė.

20-mečio proga buvo įteiktos padėkos  ilgametėms Caritas darbuotojoms: Rūtai Anai Smailienei, Reginai Aksomienei, Almai Merkelienei, Angelei Kavaliūnienei, Kazimierai Norvaišienei, Mindaugui Mockui, Olgai Kazlienei, Onai Virbašiūtei, Aldonai Kriaučionytei. Visų vyskupijos dekanatų ilgametėms karitietėms padėkos perduotos per dekanatų vadoves.

Apie 300 šventėje dalyvavusių žmonių džiugino  ir per šv. Mišias giedojusi jaunimo grupė „Musicalis“, Upninkų liaudiškos muzikos ansamblis. Karitiečiams baigiamuoju žodžiu dėkojo ir juos stiprino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas, kaip ilgametis Kauno arkivyskupijos Caritas pirmininkas, buvo pagerbtas darniai sugiedotu „Ilgiausių metų“.

Šventę rengiant nuoširdžiai talkino Lietuvos Caritas bendradarbės, jaunieji savanoriai, vaišėmis rūpinosi Kauno karitietės.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt