Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos jaunųjų ministrantų stovykla Kaulakiuose

2009 rugpjūčio 15, 17:56

Rugpjūčio pradžioje Kaulakiuose, kaimo sodyboje, vyko pirmąkart surengta Kauno arkivyskupijos jaunųjų ministrantų, lig šiol drauge švęsdavusių tik bendras šventes, stovykla. 32 mažesnieji patarnautojai stovyklavo rugpjūčio 3–6 d., 36 vyresnieji – rugpjūčio 10–13 d. Stovykla surengta Kauno kurijos, arkivyskupijos Jaunimo centro, Kauno kunigų seminarijos pastangomis. Su stovyklautojais ypač daug bendravęs Šiluvos klebonas kun. Erastas Murauskas linkėjo visiems stovyklos laiką išgyventi kaip šeimai, bendruomenei.

Stovyklautojų programoje, be įprastų jaunimui sportinių užsiėmimų, įvairių užduočių, daug dėmesio skirta maldai, kasdienėms ryto šv. Mišioms. Abi stovyklautojų grupės dalyvavo piligriminiame žygyje į Šiluvą, lankėsi Jono Pauliaus II centre, o vyresnieji, grįžę su fakelais į stovyklą, dalyvavo ir Sutaikinimo pamaldose. Keli kunigai tada iki vėlumos klausė individualių išpažinčių. Stovyklautojai sulaukė ir svečių. Jaunesniuosius aplankęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasidalijo savo prisiminimais, o su vyresniaisiais bendravęs Kauno Gerojo Ganytojo vikaras kun. Artūras Kazlauskas dalijosi ir praktiškais tarnavimo prie altoriaus patarimais.

Pasak stovyklai vadovavusios arkivyskupijos sielovados programų koordinatorės bei Jaunimo centro vadovės Vaidos Spangelevičiūtės, siekta pusiausvyros tarp praktinių ministrantų mokymų ir jų dvasinio ugdymo, pastarajam skiriant daugiausia dėmesio. Norėta, kad į stovyklą susirinkę vaikai ir jaunuoliai, skirtingo amžiaus, skirtingos tarnavimo Bažnyčioje patirties bei laiko, mokytųsi būti bendruomenėje, priimti kitą (grupėje buvo ir neįgaliųjų), ugdytųsi pagarbaus tarpusavio bendravimo įgūdžius ir, suprantama, megztų svarbiausią asmenišką ryšį su Dievu. Stovyklautojai turėjo galimybę tiesiogiai pabendrauti su talkinusiais klierikais, kunigais  (Šiluvoje aplankytas ir garbusis mons. Eduardas Simaška), o matydami gražius tarnystės pavyzdžius labiau įsigilinti į kunigiškąjį pašaukimą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt