Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos kunigų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones (2003 10 29)

2003 spalio 29, 15:31
Spalio 29 d. Kauno kurijoje vyko eilinis arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jo metu kunigai pirmiausiai pasveikino naujai paskirtąjį vyskupą nominatą Joną Ivanauską. Po to susirinkime išsamiai svarstyta susidariusi situacija dėl pastaruoju metu žiniasklaidoje metamų kaltinimų Bažnyčiai bei dvasininkams ir ypač – praėjusio šeštadienio dienraščio "Lietuvos rytas" mestas šmeižikiškas šešėlis Kauno arkivyskupijos ordinarui JE arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui. Išvakarėse susirinkę arkivyskupijos dekanatų dekanai parengė kreipimosi į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones teksto projektą, kurį arkivyskupijos kunigai vieningai patvirtino savo parašais. Kreipimesi sakoma:

Kauno arkivyskupijos kunigų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones

 

Kaunas, 2003 spalio 29 d.

 

Spalio 25-ąją Lietuva minėjo Konstitucijos dieną. Ši šventė kiekvienam piliečiui primena pagrindinio šalies įstatymo garantuojamą sąžinės ir religijos laisvę, byloja apie visų valstybės institucijų pareigą puoselėti demokratiją ir žmogaus teises. Būtent šią dieną “Lietuvos rytas” paskelbė straipsnį “Vyskupai paskatino kunigą dar vienai išpažinčiai”, kuris meta šešėlį ant Kauno arkivyskupijos ordinaro, mėgina griauti pasitikėjimą mūsų Ganytoju. Buvo plačiai paskleistas liguistos vaizduotės pagimdytas kaltinimas ir tuo pažeista tiek žurnalistinė etika, tiek ir nekaltumo prezumpcija. Jei taip elgiamasi su aukščiausiais visuomenės autoritetais, tai ko gali tikėtis bet kuris kitas Lietuvos žmogus?

 

Perskaičius minėtąjį straipsnį, tapo akivaizdu, jog Bažnyčios niekinimas toli gražu nėra tik praeities atgyvena, jog tebesitęsia sisteminga priešiška kampanija ne prieš suklydusius pavienius kunigus, bet prieš keturis penktadalius Lietuvos gyventojų sudarančią katalikų bendruomenę. Mes nuoširdžiai apgailime kunigų klaidas padarytas dėl žmogiško silpnumo, tačiau jos nesuteikia teisės griauti visuomenei taip reikalingo Bažnyčios autoriteto, o juo labiau dėti pastangas, jog paskutinis žodis šiandieninėje Lietuvoje priklausytų bulvarinę kryptį pasirinkusio dienraščio savininkams. Šalia klystančiųjų dirba šimtai pasiaukojusių ir Lietuvos žmonėms garbingai tarnaujančių kunigų. Norime atkreipti dėmesį, kad destruktyvi kova prieš Bažnyčią ir kitus valstybės autoritetus kelia didelį pavojų pačiai žiniasklaidai ir demokratijos siekiančiai Lietuvai, prieštarauja visuomenės sanklodos principams, kuriuos išreiškia ir gina Lietuvos Konstitucija.

 

Arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus veikla aukštai įvertinta pačios Bažnyčios, Lietuvos ir užsienio valstybių. Gerai pažindami savo ganytoją pritariame Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo A. J. Bačkio žodžiams: tai “doras žmogus, geras kunigas, Bažnyčią mylintis bei už ją kentėjęs”. Šmeižto kampanijos akivaizdoje mes norime dar kartą pareikšti ganytojui pagarbą ir parodyti savo solidarumą.

 

Apgailestaujame, kad nešvariems tikslams buvo pasinaudota sergančiu, kontraversišku elgesiu pagarsėjusiu ir dėl visų savo nesėkmių tik kitus kaltinančiu mūsų broliu. Bažnyčioje yra vidaus problemų, tačiau ji pajėgi jas išspręsti pati ir destruktyvus kišimasis iš pašalio tikrai nėra geriausia pagalba. Bažnytinėje bendrijoje prasikaltusiems jos nariams tėra tik pataisomoji bausmė – atgaila, kurios dėka žmogus sugrįžta į vienybę su Dievu ir Bažnyčia.

 

Maldos vienybėje su Arkivyskupu -

Kviečiame brolius kunigus bei visus tikinčiuosius liudyti dar didesnę ištikimybę Bažnyčiai. Mūsų atsakymas į visus priešiškumus tebūnie net ir klystančiuosius apgaubianti meilė -

 

Kauno arkivyskupijos kunigai -