Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno I dekanato kunigai drauge meldėsi už mirusius arkivyskupijos vyskupus bei kunigus (2003 11 05)

2003 lapkričio 04, 17:50

Lapkričio 5 d. rytmetį Kauno I dekanato kunigai dekano kun. Vytauto Grigaravičiaus kvietimu susirinko į Gerojo Ganytojo parapiją pasimelsti už mirusiuosius arkivyskupijos vyskupus ir kunigus. Visi drauge meldėsi rožinio malda, o po to, vadovaujant nominuotajam vyskupui Jonui Ivanauskui, kunigai koncelebravo šv. Mišias. Homilijos metu naujasis Kauno arkivyskupo augziliaras akcentavo prisikėlimo reikšmę ir kasdienio dvasinio atsinaujinimo reikalingumą. Po šv. Mišių naujasis vyskupas pašventino parapijoje įkurtą katechezės klasę, kurioje vaikai bus rengiami Sakramentams. Taip pat Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius gimtadienio proga pasveikintas visų Kauno I dekanato kunigų vardu.