Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kun. dr. Jonas IVANAUSKAS nominuotas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru (2003 10 18)

2003 gruodžio 22, 10:17

L'OSSERVATORE ROMANO fotografija

2003 m. spalio 18 d. Popiežius Jonas Paulius II tituliniu Canapio vyskupu nominavo ir Kauno arkivyskupijos augziliaru paskyrė Kauno arkivyskupo metropolito Generalinį vikarą kun. doc. dr. Joną Ivanauską.

Vyskupo nominato Jono Ivanausko konsekracija numatyta per Kristaus Karaliaus iškilmę - lapkričio 23 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Jūsų dėmesiui pateikiame vyskupo nominato Jono Ivanausko biografiją.

 

Vyskupas Jonas IVANAUSKAS

Vyskupas Jonas Ivanauskas gimė 1960 m. vasario 18 d. Kaune, Pranciškaus ir Genovaitės Ivanauskų šeimoje. Buvo pakrikštytas 1960 m. kovo 15 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

1978 m. baigė Kauno miesto 29 vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, Teologijos–filosofijos fakultetą. Praėjus keliems mėnesiams iš Seminarijos buvo paimtas atlikti karinę tarnybą armijoje.

1980 m. rudenį grįžęs iš armijos tęsė studijas ir dvasinę formaciją Kunigų seminarijoje.

1984 m. kovo 4 d. Kauno Arkikatedroje bazilikoje pašventintas diakonu, o 1985 m. balandžio 14 d. – kunigu.

1985 m. gegužės 31 d. baigė Kauno Teologijos–filosofijos fakultetą, įgydamas teologijos bakalauro laipsnį.

1985–1987 m. dirbo Raseinių bažnyčios vikaru. Taip pat tais metais Teologijos–filosofijos fakultete tęsė teologijos studijas licenciatūros programoje.

1987 m. gegužės 27 d. Teologijos–filosofijos fakultetas suteikė teologijos licenciato laipsnį.

1987–1988 m. dirbo Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios vikaru ir dėstė Teologijos–filosofijos fakultete.

Tęsdamas dėstytojo darbą, 1988 – 1989 m. ėjo ir Kunigų seminarijos prefekto pareigas.

1989 m. gruodį J. Em. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus siuntimu išvyko studijuoti į Romą.

1990–1992 m. Popiežiškojo Laterano Universiteto “Alfonsianum” Akademijoje studijavo Moralinę teologiją.

Nuo 1992 m. rudens Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo Universitete dėstytojas; padeda sielovadoje Marijos Dangun Ėmimo (Vytauto) bažnyčioje.

1994 m. lapkričio 11 d. Vytauto Didžiojo Universiteto Senatas suteikė docento pedagoginį vardą.

Nuo 1994 m. Lietuvos Biblijos draugijos narys.

1997–2002 m. Vytauto Didžiojo Universiteto, Katalikų teologijos fakulteto, Specialiosios teologijos katedros vedėjas.

2002 metų sausį Kauno Arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius paskyrė jį eiti Generalinio vikaro pareigas.