Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pas Viešpatį iškeliavo kunigas KRIZANTAS JUKNEVIČIUS SDB (1917–1942–2009)

2009 gruodžio 08, 16:31

Informacinis pranešimas

A†A KUNIGAS KRIZANTAS JUKNEVIČIUS SDB (1917–1942–2009)

2009 metų gruodžio 4 dienos vakare, eidamas 93 metus, Kaune mirė kunigas salezietis Krizantas Juknevičius.

Kunigas Krizantas Juknevičius gimė 1917 metų rugsėjo 17 dieną Kelmėje, parapijos vargonininko šeimoje. Be būsimojo kunigo šeimoje dar buvo brolis ir trys seserys. Vaikystėje Krizantas mokėsi Kelmės progimnazijoje. Ten besimokydamas jis įsitraukė į ateitininkų veiklą. 1931 metais įstojo į Šiaulių berniukų gimnaziją, tačiau po metų, susižavėjęs šventojo kunigo Jono Bosko idealais, išvyko pas saleziečius į Italiją ir mokėsi jų vadovaujamame licėjuje. 1933 metais Krizantas Juknevičius grįžo į Lietuvą, ketindamas stoti į kunigų seminariją. Tačiau to negalėjo padaryti, nes buvo nebaigęs gimnazijos kurso, todėl įstojo į Kretingos pranciškonų gimnaziją ir baigė ją 1935 metais.

1936 metais Krizantas Juknevičius įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Dar studijuodamas kunigų seminarijoje domėjosi žurnalistika, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Kunigu įšventintas 1942 metų gruodžio 19 dieną. Po šventimų jaunasis kunigas tęsė teologijos studijas seminarijoje ir baigė jas įgydamas teologijos licenciato laipsnį.

Pirmoji kunigo Krizanto Juknevičiaus darbo vieta buvo Vilkija, kur 1944 metų sausio mėnesį buvo paskirtas vikaro, o vėliau ir Vilkijos gimnazijos kapeliono pareigoms. Po metų buvo iškeltas į Pociūnėlius, kur trumpai ėjo parapijos administratoriaus pareigas, o 1945 metų kovo 8 dieną buvo paskirtas Dotnuvos Akademijos bažnyčios rektoriumi ir Dotnuvos parapijos vikaru. Po pusantrų metų buvo iškeltas į Pašvitinį ir paskirtas vikaro pagalbininko pareigoms, o dar praėjus pusantrų metų tapo Pašvitinio parapijos klebonu. Pašvitinyje kunigas Krizantas klebonavo aštuonerius metus.

1952 metų spalio mėnesį kunigas Krizantas savo paties prašymu buvo iškeltas į Vilkaviškio vyskupijos Kaimelio parapiją, kur klebonavo apie 15 metų. 1967 metais buvo paskirtas Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos altaristu, o dar po metų – Viduklės parapijos klebonu. Iš Viduklės kunigas Krizantas buvo perkeltas į Veisiejus, kur klebonavo ketverius metus, o 1980 metų birželio mėnesį buvo paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu ir darbavosi čia iki 1990 metų.

Būdamas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu, kunigas Krizantas Juknevičius dvejus metus buvo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos klierikų nuodėmklausiu. 1985 metų sausio 31 dieną įstojo į Šv. kunigo Jono Bosko saleziečių draugiją ir davė amžinuosius įžadus. 1990 metais buvo paskirtas Lietuvos saleziečių direktoriumi.

1992 metais kunigas Krizantas Juknevičius buvo paskirtas Petrašiūnų parapijos klebonu bei Palemono koplyčios rektoriumi. Jo pastangomis buvo pradėta dabartinės Palemono Švč. Mergelės Marijos, Rožančiaus Karalienės, bažnyčios statyba. 1995–1997 metais dar dėstė Katalikų teologijos fakultete VDU.

2001 metais kunigas Krizantas Juknevičius buvo atleistas iš Saleziečių draugijos direktoriaus Lietuvoje bei Palemono parapijos klebono pareigų ir paskirtas Palemono parapijos vikaru. Kiek leido vis silpstančios jėgos, nuoširdžiai pagelbėjo parapijos kunigams pastoraciniame darbe, rašė atsiminimus, kaupė istorinę medžiagą. Paskutiniais metais jau buvo ligos prikaustytas prie lovos.

Velionis pašarvotas Palemono parapijos bažnyčioje. Pirmadienį, gruodžio 7 dieną, 10 valandą ten bus aukojamos gedulinės šv. Mišios, kurioms pasibaigus žemiškieji kunigo Krizanto Juknevičiaus palaikai bus išvežti į Kelmę. Kunigas Krizantas Juknevičius bus palaidotas Kelmės kapinėse šalia savo tėvų.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija