Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija (2009.12.16)

2009 gruodžio 17, 17:27

Gruodžio 16 d. Kauno arkivyskupijos kunigai dalyvavo nuolatinio ugdymo konferencijoje, kuri, kaip įprasta, vyko kurijoje. Konferencijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dalyvavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, dauguma arkivyskupijos parapijose, bažnytinėse institucijose tarnaujančių kunigų. Su jais pirmojoje konferencijos dalyje susitiko svečiai – Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (KAGV) bei Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (KAVPK) vadovai. Antrojoje dalyje dvasininkai aptarė aktualius liturgijos šventimo klausimus.

KAVG viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Vidas Kerševičius pasidalijo bendradarbiavimo su Bažnyčia patirtimi atliekant gaisrų bažnyčiose ir jai priklausančiuose pastatuose prevenciją. Valdybos darbuotojai aplankė ne vieną bažnyčią, siekdami priešgaisriniu požiūriu įvertinti jų būklę ir savo turimą gaisrų gesinimo techniką. Vadovas pasidžiaugė Bažnyčios pagalba įsigyjant įrangos, kuri labai praverstų nelaimės atvejais gesinant aukštus bažnyčių pastatus. Pareigūnas paskatino kunigus atkreipti dėmesį į neretai nelengvai privažiuojamus pastatus, skatino ypač pasirūpinti tvarkingais evakuaciniais išėjimais, žaibolaidžiais, priešgaisrine signalizacija, gesintuvais. Kunigai buvo paprašyti bendradarbiauti su gaisrininkais, ypač kai vyksta didesnės statybos, kad jose nebūtų nusižengiama priešgaisriniams reikalavimams, su kuriais, be kita ko, svarbu supažindinti ir visus bažnyčių tarnautojus.

Konferencijoje kalbėjęs KAVPK viršininkas Algirdas Kaminskas ypač pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu su Bažnyčia, kuris, kaip teigė vadovas, išties prisidėjo prie nusikalstamumo, eismo avaringumo mažinimo. Tai labai padėjo apsaugoti, ypač senus žmones, nuo telefoninių apgavysčių – šie žmonės tikrai įsiklauso į kunigų patarimus. Pasak vadovo, kriminogeninė situacija šalyje ekonominiu sunkmečiu nėra katastrofiškai blogėjanti, kaip kad buvo tikėtasi. Be kita ko, ir eismo avarijų sumažėjo, ir mažiau žmonių žūsta – tam, be abejo, pasitarnavo ir abiem pusėms naudingas bendradarbiavimas. Kelių policijos valdybos vyr. specialistė Gražina Jasiūnienė sakė, jog pagal LR Susisiekimo ministerijos, KAVPK ir Kauno arkivyskupijos bendrą projektą „Saugokime vieni kitus kelyje“ Kauno apskrityje buvo aplankyti visi dekanatai, apimantys 109 parapijas, žmonėms išdalyta 50 tūkst. atšvaitų, lankstinukų. Pareigūnai išsakė lūkestį, jog galbūt minėtas bendradarbiavimo projektas bus tinkamai įvertintas ir pasiūlytas visai Lietuvai, taps nacionalinis. Policijos atstovai labai teigiamai įvertino LVK paskelbtą Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną paskutinį rugsėjo sekmadienį.

Antrojoje susirinkimo dalyje arkiv. S. Tamkevičius išsamiai apžvelgė popiežiaus Benedikto XVI apaštališkąjį laišką Motu proprio SUMMORUM PONTIFICUM ir lydimąjį laišką vyskupams. Arkivyskupas atkreipė dėmesį į svarbiausią kunigų atsakomybę gražiai ir tinkamai švęsti šv. Mišias tinkamai sutvarkytoje bažnyčios erdvėje. Be kita ko, buvo aiškiai pabrėžta įprastinė pas mus Eucharistijos liturgijos forma – forma ordinaria. O Mišių liturgijos forma extraordinaria, paskelbta 1962 m. popiežiaus Jonui XXIII, buvo ir išlieka, tačiau, kaip sako pats popiežius, apie du Romos mišiolo variantus nedera kalbėti kaip apie „du ritus“. Liturgijos forma extraordinaria, aiškino ganytojas, galimà be atskiro vyskupo leidimo, kai kunigas vienas švenčia šv. Mišias ir į jas, laikantis teisės nuostatų, gali būti įleidžiami patys to prašantys tikintieji. Remiantis minėtuoju motu proprio, ekstraordinarinė liturgija galima, jei susidarytų grupė pageidaujančių žmonių, tačiau, arkivyskupo nuomone, susidaryta po aptarimo tiek su arkivyskupijos Kunigų taryba, tiek su Lietuvos vyskupais, tokių žmonių grupių Lietuvoje po liturgijos reformos nėra išlikę. Apibendrindamas arkiv. S. Tamkevičius sakė, jog galima būti asmeniškai prisirišusiems prie vienos ar kitos liturgijos formos, tačiau neleistina supriešinti ordinarinį ritą su ekstraordinariniu, nes tokiu būdu būtų supriešinami ir tikintieji žmonės. Popiežius savo dokumentu Summorum pontificum siekė tik tikinčiųjų vienybės. Vysk. J. Ivanauskas atkreipė kunigų dėmesį, jog trečdalis Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimų skiriama liturgijos šventimo klausimams arkivyskupijoje ir tai yra aiškus ženklas, kiek vyskupai deda pastangų, kad kunigai tinkamai švęstų Mišias ir kitus sakramentus.

Konferencijos pabaigoje arkivyskupas pakvietė kunigus dalyvauti Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus iškilmingame užbaigime, kuris vyks gruodžio 26 d. 12 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune. Ganytojas taip pat pranešė, kad ateinančių metų pavasarį rengiamas visos Lietuvos kunigų kongresas.

Susitikimo pabaigoje vardinį Lietuvos tūkstantmečiui skirtą albumą kaip padėkos ir pagarbos ženklą arkivyskupui įteikė leidinio „Kas yra kas Lietuvoje 2009. Auksinis tūkstantmečio leidimas“ vyr. redaktorė.

Vėliau dvasininkai dalyvavo agapėje, laužė kalėdaičius, linkėjo vieni kitiems džiugių Kalėdų švenčių.

Kitas arkivyskupijos kunigų susirinkimas vyks 2010 m. sausio 14 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba,

tel.  (37) 409025  (37) 409025, el.p. info@kn.lcn.lt