Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Ugdymo programa Kauno arkivyskupijos vargonininkams, muzikams, chorų bei šlovinimo grupių vadovams

2003 lapkričio 17, 17:20

Lapkričio 17 d., Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, (Papilio g. 5, III a.) arkivyskupijos sinodo Liturginės komisijos bažnytinės muzikos grupės iniciatyva vyko pirmasis susitikimas, skirtas arkivyskupijos vargonininkams, muzikams, jaunimo, vaikų chorų, šlovinimo grupių vadovams. Šį susitikimą, o vėliau ir nuolatinio šios srities žmonių sisteminio ugdymo programą liturgijos ir bažnytinio giedojimo klausimais sukurti paskatino pačių vargonininkų išsakyti pageidavimai pagilinti savo profesines žinias ir įgūdžius.

Pirmojo susitikimo dalyvius pasveikino Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Jis prisipažino esąs maloniai nustebintas, kad parapijos parodė tiek dėmesio ir delegavo per keturias dešimtis dalyvių, atvykusių net iš tolimiausių arkivyskupijos kampelių. Sveikinimo žodyje ganytojas išreiškė troškimą, kad pagaliau tikintieji, susirinkę švęsti liturgijos, pradės tikrai bendruomeniškai šlovinti Dievą, o vargonininko ir choro tikslas – šiai bendruomenei padėti.

Vėliau, po vienos iš susitikimo organizatorių bei arkikatedros sumos choro vadovės muz. mgr. Vitos Vaitkevičienės trumpo darbotvarkės pristatymo, paskaitą “Įvadas į liturgiją. Liturginio šventimo teologija” vedė arkivyskupijos sinodo Liturginės komisijos pirmininkas kun. Mindaugas Pukštys. Jis aptarė Vatikano II Susirinkimo Liturginės konstitucijos Sacrosanctum Concilium pirmojo skyriaus pamatinius principus, liturgijos apibrėžimą pagal šią konstituciją, Kristaus buvimo liturgijoje aspektus ir liturgijos santykį su liaudiškuoju pamaldumu. Kalbėdamas apie liturginio šventimo teologiją, prelegentas, pristatydamas tris raktinius liturginės teologijos žodžius – slėpinys, šventimas, gyvenimas – klausytojams paaiškino pačią liturginio šventimo teologiją. Liturgija yra Kristaus Velykinio slėpinio sudabartinimas laike ir erdvėje, po rito ženklais ir simboliais, tikinčiųjų gyvenimui kaip kultas Dvasioje ir tiesoje (pgl. Jn 4, 23).

Susirinkusieji galėjo užduoti klausimus ir pasiūlyti temas, kuriomis norėtų išgirsti išsamesnius paaiškinimus. Taip pat buvo bendrai tariamasi dėl ateinančių susitikimų laiko, kadangi daugeliui vargonininkų ir muzikų tarnystė bažnyčioje nėra tiesioginės pareigos, ir atvažiuoti iš toli yra sudėtinga. Tačiau balsų dauguma buvo nuspręsta, jog kitas šios programos seminaras, truksiantis 4 valandas, vyks š. m. sausio 19 d., pirmadienį, 13 val. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (Vilniaus g. 7, įėjimas iš kiemo pusės).

Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo Liturginės komisijos bažnytinės muzikos grupė yra numačiusi septynių susitikimų ciklą (kartą per mėnesį) su planuojamomis žemiau išvardintų paskaitų temomis, kurias pristatys įvairūs lektoriai, tam tikrų sričių specialistai, o išklausius šį paskaitų ciklą bus išduodami pažymėjimai. Numatomos tokios temos:

“Liturginio giedojimo teologija”

“Eucharistijos šventimas”

“Sakramentų šventimas ir muzikos vaidmuo jame”

“Muzika liturgijoje”

“Liturginės šventės ir muzikos vaidmuo jose”

“Liturginio giedojimo ištakos. Grigališkasis choralas”

“Liturginio giedojimo istorinė apžvalga”

“Šventojo Sosto dokumentai apie liturginę muziką”

“Bažnytinė muzika ne liturgijoje. Koncertai Bažnyčiose”

“Giesmininkų, vargonininkų sielovados akcentai”.

.

Pranciška N. Bubelytė,

Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė

tel. (37) 40 90 29, el. paštas: pastoracijos.t@kn.lcn.lt