Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2003 12 17)

2003 gruodžio 27, 16:45
Šiandien (2003 12 17) Kauno kurijoje vyko eilinis arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Tradiciškai jis pradėtas bendra Valandų liturgijos malda. Po to Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kunigus supažindino su neseniai paskelbtu popiežiaus Jono Pauliaus II posinodiniu apaštališkuoju paraginimu “Pastores gregis”: “nors šiame dokumente kalbama “apie vyskupą, kaip Jėzaus Kristaus Evangelijos tarną dėl pasaulio vilties”, tačiau ir kunigas čia gali rasti įkvėpimo savo sielovadiniam darbui bei pasisemti dvasinių jėgų, apmąstydamas jame pateiktas mintis” – sakė ganytojas. Pasak arkivyskupo, ypatingą reikšmę, sekant šio dokumento mintimis, turi vyskupo ir kunigų tarpusavio santykiai, pagrįsti bendru tikėjimu, krikščionišku solidarumu bei hierarchiniu pavaldumu.

Po to arkivyskupas pakvietė kunigus išsakyti savo mintis bei pastabas visais jiems aktualiais klausimais. Daugiausia diskutuota apie Bažnyčios poziciją Lietuvoje susiklosčiusios politinės bei visuomeninės krizės akivaizdoje. Kunigai vieningai pažymėjo, jog mėginimas atskirti ganytojus nuo visos Bažnyčios yra tiesioginis Bažnyčios kaip Dievo Tautos skaldymas ir tampa nusikaltimu prieš Bažnyčios vienybę. Lietuvos Respublikos Prezidento vieši pareiškimai, neva keli hierarchai yra viena, o Bažnyčia – kita, gali būti traktuojamas kaip Bažnyčios prigimties visiškas nesuvokimas arba sąmoninga pastanga skaldyti tikinčiųjų bendruomenę. Nuo pat Apaštalų laikų vyskupo tarnystė Bažnyčioje suprantama vienareikšmiškai: “ten, kur vyskupas – ten ir Bažnyčia”, tuo aiškiai nurodoma, jog vyskupas yra regima krikščionių vienybės išraiška bei “skelbia ir sergi apaštalų tradiciją visame pasaulyje iki mūsų dienų” (Vatikano II Susirinkimo dogminė konstitucija apie Bažnyčią “Lumen gentium”, § 20).

Susitikimas užbaigtas bendra malda bei pietumis, prasidėjusiais tradiciniu kalėdaičių laužymu, kadangi iki šių metų Kalėdų daugiau arkivyskupijos kunigai drauge nesusitiks. Kitas arkivyskupijos kunigų susirinkimas vyks sausio 21 d.

Darius Chmieliauskas,
Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas
Tel.: (37) 40 90 25, faks.: (37) 32 00 90
El. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt/