Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija (2002 05 29)

2002 birželio 01, 17:22

Gegužės 29 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Jos metu, dalyvaujant per 90 proc. vyskupijos kunigų, naujasis Kauno arkivyskupijos generalinis vikaras kun. dr. Jonas Ivanauskas pristatė projektą, kurio tikslas – padėti sielovadoje dirbantiems kunigams, atsižvelgiant į Kauno arkivyskupijos 75 metų jubiliejui skirto simpoziumo pasėkoje pasiūlytą Arkivyskupijos sielovados programą iki 2004 m. numatyto arkivyskupijos Sinodo.

Pasiūlytame projekte numatoma ir toliau tęsti permanentinį kunigų formavimą, tik jį labiau sisteminant bei išplečiant, idant tai taptų reali pagalba kunigams jų kasdieniniame darbe. Kunigams bus nuolat pristatomi Bažnyčios dokumentai aktualiausiais sielovados darbe iškylančiais klausimais, bus pristatoma šiandieninė sakramentinė, dogminė, liturginė, moralinė, pastoracinė teologija, Kanonų teisė. Šiam darbui bus pasitelkiami “Bažnyčios žiniose” bei “Katalikų interneto tarnybos” paskelbti Bažnyčios dokumentai, taip pat, pasak kun. J. Ivanausko, bus pasitelkiami iki šiol mažai išnaudoti Katalikų teologijos fakulteto VDU akademiniai resursai.

Projekte taip pat numatoma susipažinti su kaimyninės Elko (Lenkija) vyskupijos sielovados patirtimi. Tuo tikslu numatomi kunigų vizitai į šios vyskupijos parapijas, susitikimai su vietos kunigais bei pastoracinėmis parapijų tarybomis.

Didelį dėmesį numatoma skirti sielovados darbo koordinavimui dekanato lygmenyje. Tuo tikslu siūloma rengti reguliarius dekanato kunigų susitikimus. Tuo tarpu nuolatinė dekanų taryba sieks glaudesnio bendradarbiavimo tarp pačių dekanatų. Projekte taip pat atkreipiamas dėmesys į neopresbiterių – jaunų kunigų – tolimesnės formacijos ir pastoracinių iniciatyvų skatinimo svarbą.

Apie projekte siūlomą tobulinimąsi praktinėse pastoracijos darbo srityse konferencijoje kalbėjo Arūnas Kučikas – Jaunimo centro vadovas bei vienas Socialinės etikos instituto įkūrėjų. Kunigams bus siūlomi įvairūs seminarai apie Bažnyčios socialinį mokymą, apie parapijos vadybą, pastoracinės veiklos planavimą, darbą su savanoriais, vadovavimo įgūdžių stiprinimą, resursų telkimą ir kitomis aktualiomis temomis.

Arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas konferencijos metu kalbėjo apie vieną iš arkivyskupijos simpoziume bei sielovados programoje išskirtų prioritetų – informacijos sklaidos gerinimą arkivyskupijoje. Jis priminė kunigams apie jau pradėtą įgyvendinti vieningos bažnytinės informacijos projektą, kurio pagrindinis siekis – kad parapijų bendruomenes galėtų pasiekti informacija apie kitų parapijų bei visos vyskupijos gyvenimą; ir atvirkščiai – kad informacija apie parapijų gyvenimą bei įvykius pasiektų visą vyskupiją ir būtų prieinama visiems norintiems sužinoti apie Bažnyčios gyvenimo aktualijas. Kaip priemonė šiam tikslui pasiekti, naudojamos elektroninio pašto bei interneto svetainių teikiamos galimybės.

Po to arkivyskupijos kunigai turėjo galimybę aptarti, diskuoti, užduoti klausimus prelegentams apie pateiktą projektą. Konferencijos pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius su kunigais aptarė einamuosius reikalus, priminė apie vasarą rengiamas kunigų rekolekcijas, paaiškino Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskutiniame posėdyje svarstytus klausimus apie kunigų gyvenimo aktualijas.

Sesuo Ingnė Marijošiūtė trumpai pristatė parapijų dvasinio atsinaujinimo programą “Atgaivink”, kuri bus pradedama ateinantį rudenį. Išsamiau apie tai sužinoti pageidaujantys kunigai galėjo tuoj po pietų.

-dch-