Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vyskupas J.Ivanauskas aplankė gimtąją parapiją (2003 12 26)

2004 sausio 15, 18:17

Gruodžio 26 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje svečiavosi iš šios parapijos kilęs neseniai konsekruotas vyskupas Jonas Ivanauskas. Prie bažnyčios pagrindinių durų jį pasitiko gausus tikinčiųjų būrys, parapijos aktyvas, jaunimas. Choras giedojo iškilmingą sveikinimo himną. Klebonas kun. V. Grigaravičius pasveikino vyskupą trumpa kalba ir paprašė jo aukoti šv. Mišias. Kartu su vyskupu Mišias koncelebravo Prisikėlimo parapijos klebonas kun. V. Grigaravičius, vyskupą atlydėjęs kun. M. Pukštys, Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios klebonas kun. E. Jotkus.

Per pamokslą vyskupas J. Ivanauskas prisiminė šioje jaukioje bažnytėlėje prabėgusias vaikystės, jaunystės dienas, čia jis aukojęs pirmąsias šv. Mišias. Vyskupas padėkojo dabartiniam šios bažnyčios klebonui, šiuo metu čia tarnaujantiems kunigams už Bažnyčios tradicijų puoselėjimą bei jos pamatų stiprinimą, taip pat prisiminė pirmuosius savo dėstytojus, kunigus, iš kurių mokėsi ir kurių dėka tapo kunigu. Ganytojas palinkėjo sėkmės parapijos aktyvui, tikintiesiems. Parapijos tikinčiųjų vardu vyskupą pasveikino A. Krunglevičiūtė. Baigiantis šv. Mišioms, vyskupas pašventino naują parapijos vėliavą. Po šv. Mišių vyskupas J. Ivanauskas prie arbatos puodelio bendravo su parapijos kunigais, svečiais, veikliais bendruomenės nariais.