Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Tęsiamos Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių tobulinimosi programos

2004 sausio 23, 16:56

Jau  antrus metus Kaune tęsiama arkivyskupijos sielovados bendradarbių tobulinimosi programa. Ji pirmiausiai skirta parapijų bendruomenių atnaujinimui ir sustiprinimui. Ši programa pradėta po arkivyskupijos jubiliejui skirtame simpoziume išsakytų įžvalgų apie dabartinę sielovados situaciją, o taip pat – siekiant įgyvendinti arkivyskupo paskelbtas sielovados gaires ateinantiems keliems metams.

Antai praėjusiais 2003 metais surengta jau dvi dešimtys seminarų, skirtų dekanatų kunigams bei aktyviesiems parapijiečiams. Seminarus, bendradarbiaujant su klebonais, parengia bei praveda arkivyskupijos bažnytinių institucijų atstovai. Šiuose seminaruose daugiausiai dėmesio skiriama parapijų pastoracinių tarybų veiklos aptarimui. Gilinamasi apie tai, kaip pastoracinės tarybos galėtų geriau padėti klebonams šiuolaikinėje pastoracijoje, kaip į aktyvų Bažnyčios gyvenimą įtraukti daugiau tikinčiųjų, idant parapijos taptų gyvomis bendruomenėmis. Specialiuose seminaruose aptartos ir bažnytinės veiklos finansavimo perspektyvos, o apie geresnį tarpusavio susižinojimą kalbėtasi su parapijose už informacijos sklaidą atsakingaisiais asmenimis.

Tikslinėms grupėms skirtus seminarus pratęsė rudenį pradėtas arkivyskupijos vargonininkams, muzikams, chorų bei šlovinimo grupių vadovams skirtas seminarų ciklas. Jo metu numatoma gilintis į liturginio giedojimo teologiją bei ištakas, nagrinėti Šventojo Sosto dokumentus apie liturginę muziką, ketinama aptarti muzikos vaidmenį švenčiant Sakramentus, ne liturginės muzikos koncertus Bažnyčiose, be to, nebus užmiršti ir giesmininkų bei vargonininkų sielovados klausimai.

Sausio 19 d. Šv. Cecilijos globotiniai rinkosi jau trečiąjį susitikimą, kurį vedė Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo Liturginės komisijos pirmininkas kun. Mindaugas Pukštys ir sielovados bendradarbis Arūnas Kučikas. Jis pirmojoje dalyje, pratęsdamas ankstesniojo susitikimo temą, aptarė Bažnyčios raišką iki ir po Vatikano II Susirinkimo. Prelegentas atkreipė dėmesį į tai, kad Bažnyčia šiuo laikotarpiu išgyveno savo „misijinės” savimonės virsmą „evangelizacine” bei kiekybės siekį sielovadoje perkeitė rūpinimasis kokybe. Po pertraukos kun. M. Pukštys aiškino skirtumus tarp to, kas yra liturgija? ir to, kas negali būti laikoma liturgija. Prelegentas pabrėžė, kad liturgija tai Sakramentai, sakramentalijos ir Valandų liturgija. O įvairios pamaldumo formos kaip Kryžiaus kelias, Rožančiaus malda, Graudūs verksmai, litanijos ar kt. – tai maldos praktikos, su kuriomis susiduriama parapijose, tačiau tai nėra liturgija. Po to kunigas aptarė giedojimo ir bažnytinės muzikos dabartinę situaciją ir pastebėjo, kad kategorija sacrum muzikoje šiandien pasirodo vis problematiškesnė. Todėl naujų, šiuolaikiškų ir kokybiškų giesmių kūrimas yra būtinas, kadangi tai yra ir besitęsiantis bei visada naujas tikėjimo įkultūrinto liudijimas. O tam būtinas Bažnyčios ir kompozitorių bei poetų dialogas.

Kitas vargonininkų, muzikų, jaunimo ir mišrių chorų bei šlovinimo grupių vadovų seminaras vyks vasario 23 d. 13 val. arkivyskupijos Jaunimo centre (Vilniaus g. 7).

Sausio 21 d. arkivyskupijos Jaunimo centro salėje rinkosi parapijų zakristijonai, atvykę jau antrąjį jiems skirtą seminarą. Mat, Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus iniciatyva zakristijonams taip pat pradėta nuolatinio ugdymo programa, įeinanti į platesnę, jau antrus metus vykdomą, arkivyskupijos sielovados bendradarbių tobulinimosi programą. Kadangi dauguma zakristijonų šiandien yra parapijų Pastoracinių tarybų ir Sinodo grupių nariai, tad jiems skirtoje programoje bus aptariami ne tik liturgijos, bet ir įvairūs pastoracijos bei aktualūs parapijos gyvenimo klausimai.

Pastarojo susitikimo tema – liturgija. Seminarą pradėjęs ir jo dalyvius pasveikinęs arkivysk. S. Tamkevičius savo gyvenimo patirtimi bei pavyzdžiais trumpai pristatė zakristijono vaidmenį ir tarnystę, kylančią iš sąmoningai prisiimtos atsakomybės suvokimo. Ganytojas linkėjo zakristijonams glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo ir troškimo visokeriopai tobulėti. Be to, jis žadėjo paraginti visus klebonus atsivežti zakristijonus į kitus susitikimus, nes pagal numatytą programą tokie zakristijonų susitikimai turėtų vykti kas mėnesį arkivyskupijos kunigų susirinkimo dieną.

Kun. Mindaugas Pukštys, arkivyskupijos sinodo Liturginės komisijos pirmininkas, zakristijonams kalbėjo tema: “Kristaus buvimas liturgijoje”: „Kristų mes sutinkame pirmiausia Eucharistijos šventime – Eucharistiniais pavidalais bei celebracijai vadovaujančiojo asmenyje, o taip pat kituose Sakramentuose, Dievo Žodyje ir švęsti susirinkusioje bendruomenėje“, – kalbėjo prelegentas. Jis taip pat apžvelgė Liturginio susirinkimo tarnystes, kurios yra ne kokia nors „privilegija“ ar „vergystė“, bet atskirų vaidmenų įjungimas į bendrą visumą, į visos Bažnyčios veikimą, nes net ir tada, kai atliekamas vieno tikinčiojo veiksmas – tai yra ir visos Bažnyčios liturginis veiksmas. Po dalyvių diskusijos bei pasidalinimo, zakristijonų pageidavimu šią temą pratęsti bei išsamiau apibūdinti kiekvieną liturgijos dalyvio vaidmenį, nutarta kitame susirinkime, kuris numatytas vasario 18 d. 11 val. arkivyskupijos Jaunimo centro salėje (Vilniaus g. 7).

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas, tel.: (37) 409025, faks.: (37) 320090, el. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt/