Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno I dekanato kunigų susirinkimas (2004 01 19)

2004 sausio 20, 16:57
Sausio 19 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje įvyko eilinis Kauno I dekanato kunigų susirinkimas. Jame dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, jo augziliaras vysk. dr. Jonas Ivanauskas, miesto parapijų klebonai, vikarai ir kiti dekanato dvasininkai, viso – per tris dešimtis kunigų.

Susirinkime, kuriam vadovavo dekanas kun. Vytautas Grigaravičius, daugiausiai dėmesio skirta 2003 metais vykusių dekanato parapijų vizitacijų aptarimui. Dekanas pristatė ir apibendrino vizitacijų rezultatus, klebonams įteiktos rekomendacijos, kurias reikės įgyvendinti iki ateinančių metų parapijų vizitacijos. Susirinkimo metu taip pat aptarti suaugusiųjų krikšto, bažnytinio turto apsaugos ir kiti aktualūs sielovados reikalai. Arkiv. S. Tamkevičius padėkojo dekanui kun. V. Grigaravičiui už rūpestingą pareigų atlikimą. Arkivyskupas Kauno I dekanato vicedekanu paskyrė arkikatedros bazilikos administratorių kun. Evaldą Vitulskį. Dekanato iždininku išrinktas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius, sekretoriumi – Šilainių parapijos vikaras kun. O. P. Volskis.

Po susirinkimo dekanato kunigai aplankė atstatomą paminklinę Prisikėlimo bažnyčią, apie kurios atstatymo darbus papasakojo dekanas kun. V. Grigaravičius.