Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos „Caritas" ataskaitinė konferencija (2004 02 03)

2004 vasario 06, 14:22

Vasario 3 d. surengta Kauno arkivyskupijos Caritas ataskaitinė konferencija, kurioje dalyvavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupas augziliaras J. Ivanauskas, Lietuvos Caritas direktorius kun. R. Grigas, arkivyskupijos dvasininkai - visi dekanai, Kauno miesto parapijų klebonai, kiti kunigai, arkivyskupijos bei dekanatų Caritas vadovai bei savanoriai. Konferenciją vedė Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. V. Veprauskas.

Konferencija prasidėjo Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis, kurias aukojo arkiv. S. Tamkevičius, vysk. J. Ivanauskas ir kunigai. Per homiliją vysk. J. Ivanauskas, dalydamasis įžvalgomis apie krikščionio misiją žemėje, akino Caritas žmones remtis Jėzaus mokiniams paliktu pagrindiniu įsakymu – meile Dievui ir artimui. Pasak vyskupo, Jėzus gydė ir sotino žmones kreipdamas jų žvilgsnį į amžinąją tikrovę, į kurią žmogus keliauja per šią žemę. Mylėti Dievą reiškia atsiduoti jo valiai ir būti jo dalimi; mylėti artimą reiškia liudyti Dievo meilę žmogui, tai ypač svarbu šiandien, kai visuomenėje to labai trūksta. Vysk. J. Ivanauskas Caritas veikloje akcentavo veiklos kryptingumo, ryšio su kitomis parapijomis ir bendruomenėmis, pagalbos sau ir kitiems svarbą ir ryšį su Kristumi, kaip svarbiausią tarnystės žmogui pagrindą. Jis linkėjo Marijos globos ir kvietė įsiklausyti į jos pasakytus žodžius: “Darykite tai, ką jis jums pasakys”.

Jaunimo centro salėje vykusią konferenciją kun. V. Veprauskas pradėjo primindamas konferencijos tikslą – apžvelgti per metus nuveikto darbo gaires ir perspektyvas ateičiai. Tuomet jis pakvietė arkivyskupijos Caritas reikalų vedėją O. Virbašiūtę ir dekanatų Caritas vadoves supažindinti su savo veikla, pasidalyti rūpesčiais bei džiaugsmu bei pateikti pasiūlymų ateičiai.

Įvardijusi vieną svarbiausių Bažnyčios uždavinių – mokyti žmones būti atsakingus už save, savo bendruomenę, atsiliepti į Bažnyčios kvietimą gyventi pagal Evangeliją, O. Virbašiūtė pateikė Kauno I dekanato ir arkivyskupijos Caritas vykdomų projektų bei programų ataskaitą. Pasak jos, labdaros valgykla, darbo dienomis maitinanti nuo 500 iki 900 žmonių, netrukus persikels į naujas patalpas. Keturiuose maitinimo punktuose maitinasi 128 žmonės. Sriubos valgyklą remia Toronto Prisikėlimo parapijos tikintieji, vokiečių katalikai verslininkai, pavieniai asmenys bei Babtų  žemės ūkio bendrovė. Skurstančioms šeimoms remti vykdomas bendras Kauno ir Prahos Caritas projektas “Globa per atstumą”, kuriame dalyvauja 273 įvairaus amžiaus vaikai. Kauno ir Brešės Caritas jau septyneri metai vykdo bendrą projektą “Iš gatvės į mokyklą”, apimantį 40 vaikų iš įvairių Kauno miesto parapijų. Sėkmingai veikia Senamiesčio vaikų dienos centras, kuriame rūpinamasi 57 vaikais iš 47 probleminių šeimų. Nemaža parama Caritas veiklai plėtoti gaunama iš veikiančios parduotuvės “Labdara – labdarai”. Be to, veikia bažnytinių drabužių siuvykla, labdaros vaistinėlė, medicinos centras, tarnyba “Slauga į namus”. O. Virbašiūtė pasidžiaugė Caritas darbuotojams rengiamais seminarais, rekolekcijomis. Supažindindama su Kauno I dekanato parapijų Caritas veikla, kur darbuojasi 94 žmonės, ji atkreipė dėmesį, kad parapijų Caritas veikla koordinuojama pagal darbo kryptis. Parapijose organizuojamos maldos grupės, gerumo akcijos, šventinės vakaronės, ekskursijos, kuriasi vaikų dienos centrai ir t. t. Kauno arkivyskupijoje Caritas dirba 453 savanoriai. O. Virbašiūtė pasidžiaugė vyresnio amžiaus žmonių indėliu į Caritas veiklą ir apgailestavo, kad mažai dalyvauja jaunimo. Ji išreiškė viltį, kad ateity stiprės dekanatų Caritas ryšys su parapijomis ir centru, akcentavo komandinio darbo svarbą ir dėkojo už supratimą bei bendrą darbą mažinant žmonių dvasinį ir fizinį vargą.

Iš arkivyskupijos dekanatų Caritas vadovių kalbų išryškėjo, kad ir nedidelėmis pajėgomis stengiamasi pagal galimybes atsiliepti į žmonių reikmes: slaugyti ligonius, globoti daugiavaikes šeimas, maitinti vaikus, rūpintis žmonių sielovada.

Apibendrindamas konferencijos darbą, arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė Caritas žmonių nesavanaudišku darbu ir rezultatais, dėkojo jiems už nuoširdžią tarnystę. Anot jo, gyvenimui keičiantis, keisis ir Caritas veikla. Neretai šios organizacijos veiklos negalima įvardyti skaičiais, nes, pasak ganytojo, reikia rūpintis ne tik labdara, bet ir karitatyvinės minties – meilės žmogui – skleidimu. Jis paakino klebonus raginti tikinčiuosius remti vieniems kitus, konkretų savo bendruomenės žmogų, kai jį ištinka bėda. Svarbus yra žmonių maitinimo baras, taip pat slauga namuose, kunigai turi tam skirti ypatingą dėmesį ir patys lankyti ligonį. Arkivyskupas taip pat ragino karitiečius bei kunigus galvoti, kaip į Caritas veiklą įtraukti jaunimą ir kuo Caritas nariai galėtų prisidėti įveikiant visuomenėje kurstomą žmonių susipriešinimą.