Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vizitas Ełko (Lenkija) vyskupijoje (2004 02 04-05)

2004 vasario 06, 16:58

Vasario 4-5 d. Ełko vyskupijoje (Lenkija) vietos vyskupo Jerzy Mazur kvietimu lankėsi Kauno arkivyskupijos dekanų delegacija, vadovaujama arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus bei vyskupo Jono Ivanausko. Drauge su jais dalyvavo ir Vilkaviškio vyskupijos delegacija, vadovaujama kurijos kanclerio mons. kan. Juozapo Pečiukonio.

Šio vizito tikslas – pasidalyti patirtimi bei išsamiau susipažinti su dekanų vaidmeniu vyskupijos gyvenime. Susitikimų metu dvasininkai iš Lietuvos buvo supažindinti su Ełko vyskupijos dekanų patirtimi – dekanatų administravimo, sielovados koordinavimo, santykių su vietos valdžia klausimais. Pranešimus skaitė bei patirtimi dalijosi Ełko vyskupijos generalinis vikaras prel. Marian Salamon, kurijos kancleris Kazimierz Łatak bei konsultantas administraciniais teisiniais klausimais prel. Mieczysław Brzoska.

Vasario 4 d. vakarą Ełko katedroje bendrai švęstoje Eucharistijos liturgijoje homiliją sakęs Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. J. Ivanauskas pabrėžė krikščioniškos vienybės ir broliško bendradarbiavimo tarp kaimyninių kraštų svarbą. Kitą rytą Ełko kunigų seminarijoje švęstose Mišiose Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius aštuonioms dešimtims seminaristų kalbėjo apie būsimąją jų kunigiškąją tarnystę, pasidalindamas savo kunigystės metų patirtimi.

Vasario 5 d. delegacijos nariai taip pat apsilankė įvairiose vyskupijos institucijose, dekanatuose bei parapijose. Vizito pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius padėkojo vietos vyskupui ir visiems dvasininkams, surengusiems puikų priėmimą bei pasidalijusiais patirtimi, kuri labai praversianti tiek ir rengiantis Kauno arkivyskupijos antrajam sinodui tiek ir kasdieniame dekanų gyvenime. Arkivyskupas be to pakvietė Ełko vyskupijos dvasininkus vizitui į Lietuvą, pvz., Šiluvos atlaidų, arba kitu jiems patogiu metu. Vyskupas J. Mazur padėkojęs už pakvietimą, sakė vasaros metu būtinai pasiųsiąs keletą savo klierikų į Lietuvą, kad jie geriau susipažintų su mūsų krašto žmonėmis bei išmoktų lietuvių kalbą, idant vėliau galėtų tinkamai pasitarnauti Lenkijos lietuvių sielovadoje.