Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

ATSINAUJINIMO diena „„Marija – evangelizacijos žvaigždė“ (2008.01.27)

2008 sausio 28, 19:44

Sausio 27-osios sekmadienį Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje, vyko per tūkstantį dalyvių sutraukusi, tradiciškai triskart per metus rengiama dvasinio atsinaujinimo diena. Jos rengėjai – Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ , kitos bendruomenės ir maldos grupės, Kauno kunigų seminarijos klierikai – šią dieną skyrė Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui ir pakvietė apmąstyti temą „Marija – evangelizacijos žvaigždė“ “ Iš įvairių Lietuvos vyskupijų suvažiavę renginio dalyviai klausėsi dviejų konferencijų, muzikinės meditacijos, dalyvavo plėtojant dienos temą grupelėse, o pabaigoje džiaugsmingai šventė Eucharistiją.

Kaip ir visada šlovinimu (šlovinti Viešpatį galėjo visi norintys, mat rengėjai pasirūpina padalyti giesmių tekstus) ir malda prasidėjusios dienos pirmojoje konferencijoje „Ką skelbia Šiluvos Dievo Motina mums šiandien“ kalbėjo kun. dr. Kęstutis Kėvalas. Ir asmeniniu liudijimu, ir savo įžvalgomis, kas yra toji Marijos apsireiškimo prasmė mūsų tautai ir kiekvienam žmogui, plėtota mintis, jog Dievas visada globoja ir yra šalia, o Marijos apsireiškimas Šiluvoje pavadintas aiškiu Dievo ženklu mūsų tautai, kuri istorijoje ne kartą buvo išbandymų akivaizdoje. Tam, kad geriau įsimintume apsireiškimo prasmę, kun. K. Kėvalas siūlė įžvelgti apsireiškimo Šiluvoje aplinkybių ir Evangelijos įvykių paraleles (turėta galvoje Dievo pasirenkama nedidelė vietovė, nežymi tauta; čia veikiantys piemenys, aklas senelis – kaip tie išminčiai, apgraibomis ieškoję kelio pas gimusįjį, katechetai – Rašto aiškintojai, taip ir nesupratę Mesijo atėjimo). Primindamas Šiluvoje išsakytą Marijos raginimą garbinti jos Sūnų, prelegentas pabrėžė, kaip reikia Dievo garbinimo, sekmadienio šventimo, tylos su Dievu dabarties žmogui. „Dievo garbinimas yra pats geriausias būdas šiandien būti su Juo, “– sakė kun. K. Kėvalas, atkreipdamas dėmesį, jog per šią nepelnytai gaunamą Dievo dovaną suprantame, jog pasaulis yra Dievo, Jo mylimas ir mums padovanotas.

Antrąją konferenciją „Marija ir evangelizacija: pajėgumas atsakui ir atsakomybei“ vedė svečias iš Belgijos Josephas Bastinas. Jis priminė pirmųjų krikščionių pasišventimą skelbti Evangeliją, didžiausią savo atsakomybės supratimą, mokėjimą būti klausantiems Dievo ir Jam atsiliepiantiems moteriškuoju būdu – tarsi nuotakai, klausančiai savo jaunikio. Pasak prelegento, Marija, pati pirmoji krikščionė, irgi taip atsiliepė Viešpačiui; kita vertus, tada, kai krikščionys nustoja evangelizuoti, Dievas leidžia veikti Marijai, evangelizacijos žvaigždei – Jis leido Marijai apsireikšti ir Lietuvoje, paskutiniam Europoje krikštą priėmusiam kraštui. J. Bastinas klausė susirinkusių, ar jie pasirengę būti atsakingais krikščionimis, nes šiais laikais tėra du keliai – naujoji evangelizacija arba sekuliarizacija. Jis atkreipė dėmesį, jog 18 laisvės metų išgyvenanti Lietuva laisva skelbti Evangeliją, tad ir švenčiamu Jubiliejumi, ir visa evangelizacija svarbu pasakyti pasauliui, ką Dievas darė ir daro dėl mūsų, sudabartinti tai, kas vyko prieš 2 tūkst. metų. Atsinaujinimo dienos dalyviai buvo kviečiami dėl Dievo daryti visa įmanoma, nes „Jis pasirenka mažas šalis, kad pakeistų dideles“.

Tarp šių konferencijų dienos dalyviai turėjo progą, įsižiūrėdami į salę puošusias ikonas ir klausydami muzikos, Marijos akimis ir mintimis įsimąstyti į Evangelijos naujieną apie apreiškimą Marijai, Elzbietos aplankymą ir Išganytojo gimimą. Tekstus meditacijai „Evangelijos atėjimas į pasaulį: Apreiškimas – Apsilankymas – Gimimas“ pagal karmelitiškąjį dvasingumą parengė ses. Jėzaus Širdies Teresė OCD, juos lydėjo F. Schuberto „Ave Maria“, kurią atliko Artūras Mikoliūnas (fagotas) ir Aušra Bartkevičiūtė-Gelusevičienė (fortepijonas).

Po pietų renginys tęsėsi darbo grupėse. Apie kerigmos vietą evangelizacijoje kalbėjo dr. Artūras Lukaševičius, išskirdamas liudijimą, kerigmą ir katechezę kaip esmines įkrikščioninimo dalis. Jis atkreipė dėmesį, kad žmogaus apsisprendimas tapti krikščionimi, jei jis neįvyksta pakankamai apibrėžtu laiko tarpu, dažniausiai ir neįvyksta, o tampa blaškymusi ir nevaisingomis religingumo paieškomis įvairiose grupelėse. A. Lukaševičiaus nuomone, nėra teisinga, kai Evangelijos skelbimas prasideda nuo katechezės, t. y. tikėjimo pagrindų perteikimo tada, kai žmogus nėra padaręs pirminio atsivertimo, neįtikėjęs. Grupėje, pavadintoje „Per Mariją į Jėzų“, legionieriška patirtimi dalijosi Janina Plačinskienė bei kitos Marijos legiono narės, padedančios sugrįžti prie Dievo žmonėms šeimose, ligoninėse, senelių namuose. Jos kvietė įsitraukti į šią tarnystę, džiaugėsi akivaizdžiais jos vaisiais; apie vieną jų, skaudų savo sugrįžimą į gyvenimą ir tiesos kelią papasakojo grupėje paliudijęs Kęstas. Ses. Liucija Grybaitė FMA vadovavo jaunimui skirtai grupei „Marija, padėk man sutikti Jėzų...“ Pilnoje jaunų žmonių, jų vadovų auditorijoje savo ėjimą Viešpaties link per skaudžius asmeninius išgyvenimus liudijo svečias iš Italijos, daugelio klausytojų bendraamžis Jean Lukas. Salėje tuo metu už norinčius buvo meldžiamasi užtarimo malda, vyko katechezė apie atsakomybės išgydymą.

Kai visi renginio dalyviai vėl susirinko į salę, kun. Rimantas Baltrušaitis pakvietė pasirengti svarbiausiam dienos įvykiui – drauge švenčiamai Eucharistijos liturgijai. Jos dalyviams pabrėžtas ženklų, kuriais Jėzus ateina į mūsų tarpą, paprastumas: „Tai, kas vyksta prie altoriaus, ir yra ta pati Paskutinė Vakarienė: išsitrins laikas ir erdvė; čia bus su mumis Jėzus ir kvies mus artimai bendrystei.“

Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Koncelebravo kun. K. Kėvalas, kun. K. Rugevičius, kun. R. Baltrušaitis, kun. D. Šukys. Per homiliją ganytojas atkreipė dėmesį į Jėzaus išgydymus iš ligų, kurias jis siejo pirmiausia su žmogaus nuodėmėmis. Mūsų visuomenės, kuriai taip pat reikia gydymo, blogybes palygino su pagoniškąja Galilėja ir kvietė Marijos pavyzdžiu, kuri mažai kalbėjo, pirmiausia savo darbų šviesa nešti Kristaus naujieną. „Šitoje `pagonių Galilėjoje` esame pašaukti nešti Evangelijos šviesą, ir tai darome visuomet, kai nuoširdžiai bandome gyventi savo tikėjimu, “ – sakė ganytojas ir priminė taip pat, kad už klystančius ir savo gyvenimą žudančius turėtume melstis, kaip meldėsi Marija Paskutinės Vakarienės kambaryje (visą homilijos tekstą žr. http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html).

Užbaigdamas pamaldas ir suteikdamas ganytojišką palaiminimą Atsinaujinimo dienos dalyvius arkiv. S. Tamkevičius pakvietė dalyvauti Sekminių šventėje Šiluvoje ir arkivyskupijos Eucharistiniame kongrese, kuriais rengiamasi Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui. Renginys baigėsi giesme ir nuoširdžiais plojimais dėkojant Viešpačiui ir Dievo Motinai už apsireiškimo žinią Lietuvai. Jubiliejaus temai bus skiriama ir kita Atsinaujinimo diena, kuri vyks balandžio 13-ąją. Konferencijų įrašus nedalyvavusieji jose turi galimybę įsigyti „Gyvųjų akmenų“ bendruomenėje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el.p. info@kn.lcn.lt