Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

ATSINAUJINIMO diena „Marija – Bažnyčios veidrodis" Kaune (2008.04.13)

2008 balandžio 02, 17:54
Balandžio 13 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje, vyko Katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“, kitų bendruomenių ir maldos grupių, Kauno kunigų seminarijos klierikų surengta Atsinaujinimo diena, pavadinta „Marija – Bažnyčios veidrodis“. Ji, kaip ir sausį vykęs renginys, buvo skirta Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui. Atsinaujinimo dienos dalyviai suvažiavo į Kauną iš visų didžiųjų Lietuvos miestų, taip pat kitų vietovių, atvyko svečių iš Latvijos. Tradiciškai renginio dalyviai iki dienos kulminacijos – drauge švenčiamos Eucharistijos – klausėsi konferencijų, dalyvavo darbo grupėse, už norinčius buvo meldžiamasi užtarimo malda. Po šlovinimo ir maldos įvado, aktyviai įtraukusio visus renginio dalyvius, konferenciją tema „Marijos atvirumas Šventajai Dvasiai – mūsų gyvybės versmė“ vedė svečias iš JAV dr. Peteris Williamsonas. Jau penkioliktą kartą su evangelizacine misija Lietuvoje viešintis P. Williamsonas pasidžiaugė artėjančiu Marijos apsireiškimo Jubiliejumi – stipriai tautos evangelizaciją galinčiu paveikti ypatingu įvykiu, per kurį įmanu atpažinti Dievo žinią savo tautai, panašiai kaip tai vyksta ir kitose Marijos apsireiškimo vietose pasaulyje. Prelegentas kvietė žvelgti į Mariją ir atpažinti joje tai, kam patys esame pašaukti. Naujojo Testamento eilutėmis svečias kėlė Marijos – asmens, visiškai atviro Šventosios Dvasios veikimui – pavyzdį. Jis kvietė klausti savęs, ar mes, kaip Marija, kuri buvo pilna Šventosios Dvasios, susivienijusi su ja ir sunkiomis kentėjimų akimirkomis nepraradusi pasitikėjimo Dievu, esame atviri Šventajai Dvasiai, pasirengę pranašauti ir skelbti Dievo žinią savo aplinkoje. Antrąją konferenciją „Marijos paklusnumas Viešpačiui – mūsų šventumo kelias“ vedė mons. dr. Artūras Jagelavičius. Jis atkreipė dėmesį, jog Marija yra visų mylima kaip motina. Tačiau ji ne visada suprantama, o ir suprantama labiau širdimi, nei protu. Pateikdamas daugybę praeities ir dabarties dvasinių mokytojų, šventųjų minties pavyzdžių mons. A. Jagelavičius konferencijoje kvietė svarstyti klusnumo dorybę Marijos gyvenime ir žmogaus galimybę per paklusnumą Viešpačiui, tobuliausiu keliu, prie jo artėti. Marija, pasak prelegento, tobuliausias vilties, tikėjimo, gailestingumo, pavyzdys, dorybių mokytoja, sugebėjimu ir sūnaus kančios akivaizdoje likti ištikima, moko krikščionį šiandien matyti visuomenės kryžiaus kelią ir nuo jo nenusigręžti. Pasak prelegento, iš Marijos bruožų, kuriuos išsiugdysime, būsime atpažinti pas Tėvą amžinybėje. Tarp konferencijų Atsinaujinimo dienos dalyviai šiltai plojo Evangelizacinės mokyklos iš Žemaitijos jauniesiems nariams: 11 moksleivių, pasitelkdami žodį, judesį, muziką, parodė keletą evangelizacinio pobūdžio improvizacijų apie neretai dramatišką savęs ir Jėzaus atradimą savo aplinkoje. Nuo 2007 metų rudens veikiančią mokyklą organizuoja Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Šv. Antano Paduviečio mažesniųjų brolių vienuolynas ir Jaunimo misija Kerygma teams. Po pietų įvairūs dvasinio atsinaujinimo šaltiniai buvo aptarti darbo grupelėse. Vienoje jų Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys pasidžiaugė kaip tik tądien minėtu savo steigėjo pal. Jurgio Matulaičio gimtadieniu ir pasidalijo džiaugsmu turėti savo tarnystės kelyje gyvenimo Marijos mokykloje pavyzdį. Ses. Viktorija Plečkaitytė, remdamasis palaimintojo dvasiniais užrašais, svarstė, kuo Marijos Nekaltojo Prasidėjimo slėpinys galėjo patraukti palaimintąjį, o atsakymą susiejo su Šventosios Dvasios dovana Marijai; Marija palaimintajam buvusi vilties ženklas, amžinybės garantas, žmogaus menkumo ir Dievo didybės paralelė. Atkreiptas dėmesys, jog ir palaimintojo laiškuose nuolat išreiškiamas pasitikėjimas Dievo Apvaizda ir Marijos globa. Seserys vargdienės liudijo pastangas išgyventi steigėjo dvasinį palikimą – per Mariją veikti Dievui ir Bažnyčiai. Daugybė norinčių susirinko į grupelę, kurioje apie dvasinio brendimo pamokas Marijos mokykloje pasakojo ses. Rozana Graulich ir Aušros Vartų Marijos bei Teresėlės bendruomenės nariai ir bičiuliai. Ses. Rozana kvietė savo gyvenimo aplinkybes, sunkumus kaip Marija laikyti savo širdyje tol, kol jie bus suprasti. Ji atkreipė dėmesį Marijos gyvenimą, kuris savo žmogiškumu buvo panašus į daugelio mūsų, tačiau ji, būdama savo amžiaus moteris, yra pavyzdys šiandien, į kurį verta žiūrėti dabar, kad vėliau būtume su ja garbėje. Dalyvavusieji grupelėje, kuriai vadovavo dr. P. Williamsonas, turėjo progą pagilinti Šventosios Dvasios krikšto supratimą.Teologų įvairiai traktuojamas dvasinis krikštas –pirmųjų krikščionių gauta malonė; atnaujinimas malonės, kuri gaunama per Įkrikščioninimo sakramentus, arba ypatinga malonė apaštalauti – ir jo reikšmė asmens dvasinei brandai buvo paliudyta paties dr. P. P. Williamsono, pabrėžusio, kaip gautoji Šventosios Dvasios dovana keitė jo požiūrį į save, kitus ir netgi patį tikėjimą, uždegė norą šlovinti Viešpatį, gilintis į Šventąjį Raštą, apaštalauti. Auditorijoje, kur Evangelizacinės mokyklos studentai skelbė Gerąją Naujieną jauniesiems Atsinaujinimo dienos dalyviams, kaip ir reikėjo tikėtis, aidėjo giesmės, jauni žmonės buvo kviečiami malda atnaujinti savo tikėjimą. Apie netikėtus Dievo vedimo kelius nuoširdžiai, su jaunatvišku humoru liudijo klausytojų bendraamžiai. Baigę svarstymus grupėse dalyviai skubėjo į Eucharistijos liturgijos įvadą, kurį vedė Vilkaviškio vyskupijos kun. Vaidotas Labašauskas. Kodėl Mišios kai kuriems atrodo nuobodžios, kaip nenuklysti į jų išorės sureikšminimą, kaip ateiti į jas ne tik su noru gauti, bet ir duoti, jų žinią nešti pasauliui – šiuos klausimus svarstant ir siekiant geriau suprasti Mišių prasmę katechezės vedėjas siūlė prašyti Šventosios Dvasios pagalbos. Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, atskubėjęs iš tądien Šiluvoje vykusios Kauno miesto parapijų piligriminės kelionės. Pasveikinęs Atsinaujinimo dienos dalyvius arkivyskupas pakvietė Gerojo Ganytojo ir Pasaulinės maldų už pašaukimus sekmadienį pratęsti Šiluvoje vykusią maldą už kunigus, kad Viešpats siųstų Lietuvai daugiau pašaukimų, kurie būtų Bažnyčios ateities garantas. Savo homilijoje ganytojas rėmėsi popiežiaus Benedikto XVI žinia(žr. http://www.katalikai.lt/index.php?id=6&nid=2121) ir LVK laišku ( žr. http://lvk.lcn.lt/naujienos/,113) 45-osios Pasaulinės maldų už pašaukimus dienos proga, drąsino jaunus žmones nebijoti savo tikėjimo ir pašaukimo sekuliarioje aplinkoje, atkreipė dėmesį į bendruomenių vaidmenį auginant būsimuosius kandidatus į kunigystę. Liturgijos pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius pakvietė švęsti Sekminių Šiluvoje (programą žr. http://www.sekmines.lt/2008/vigilija-iskilme/). Atsinaujimo dienos rengėjai pranešė apie rudenį, spalio 26 d., prasidėsiantį Atsinaujinimo dienų ciklą, kuris bus skiriamas šeimos temai. Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025el. paštas info@kn.lcn.lt