Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2004 02 18)

2004 vasario 18, 12:02

vasario 18 d. Kauno kurijoje vyko eilinis arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Kaip visada, jis pradėtas bendra Valandų liturgijos malda. Po to konferenciją „Apie parapijos bendruomenių atnaujinimo aktualijas“ vedė teol. lic. Artūras Lukoševičius – Katalikų teologijos fakulteto lektorius, arkivyskupijos sinodo Katechetikos komisijos pirmininko pavaduotojas, arkikatedros pastoracinės tarybos narys bei šios parapijos suaugusiųjų katechumenato programos vadovas. Jis trumpai apžvelgė dabartinę Lietuvos parapijų situaciją bei priminė Magisteriumo (ypač popiežių Pauliaus VI ir Jono Pauliaus II) nuostatas katechezės bei evangelizacijos klausimais. Prelegentas pabrėžė, kad parapijoms šiandien reikalinga gili reforma, nukreipta į neformalųjį bendruomenės gyvenimą. Todėl, anot pranešėjo, ypatingas ir net prioritetinis pastoracijos dėmesys dabar teiktinas suaugusiųjų katechezei. Taip pat pasidalyta patirtimi apie Kauno arkikatedroje pradėtą tokios katechezės programą (visą pranešimo tekstą galima rasti internete adresu: http://kaunas.lcn.lt). Po pranešimo A. Lukoševičius drauge su arkiv. S. Tamkevičium atsakė į kunigams kilusius klausimus bei diskusines pastabas. Susitikimas užbaigtas bendra malda bei pietumis. Kitas arkivyskupijos kunigų susirinkimas kurijoje numatytas kovo 24 d.

Kauno arkivyskupijos zakristijonų susirinkimas

Tą pačią dieną Jaunimo centro salėje vyko jau trečiasis arkivyskupijos zakristijonų susirinkimas. Kun. Mindaugas Pukštys, arkivyskupijos sinodo Liturginės komisijos pirmininkas, šįkart zakristijonams išsamiau kalbėjo apie liturginio susirinkimo tarnystes, kurias atlieka įšventintieji (vyskupai, kunigai ir diakonai), paskirtieji (lektoriai, akolitai) ir patarnaujantieji (zakristijonas, ministrantai, choras, kantorius, psalmistas, liturgijos komentatorius ir kt.). Taip pat ir patys zakristijonai dalijosi savo patirtimi, kaip šių tarnysčių funkcijos atliekamos jų bažnyčiose bei prelegentui pateikė jiems rūpimus klausimus.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,

Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas, tel.: (37) 409025, faks.: (37) 320090, el. paštas: info@kn.lcn.lt