Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Nepriklausomybės dienos minėjimas Prisikėlimo šventovėje (2004 02 16)

2004 vasario 17, 17:15

Vasario 16-osios aidai

Lietuva! Mano Giesmių Giesmė!

Teesie man Tavo vardas šventas,

Tavo karalystė teesie!

Garbinu Tave kaip Sakramentą!

(K.Genys) 

Taip prasidėjo klebono dekano kun. Vytauto Grigaravičiaus šv. Mišių, skirtų 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimo minėjimui, homilija.

Kunigas kreipėsi į visus geros valios žmones, mylinčius mūsų Tėvynę Lietuvą, branginančius jos laisvę, puoselėjančius jos grožį ir didybę. Trumpas rakursas į praeitį, į mūsų tautos didžiavyrių sutelktumą ir vienybę kovoje su okupacine Vokietijos valdžia už tikrąją laisvę.

Mes negalim neprisiminti pagrindinio iniciatoriaus, tautos jėgų organizatoriaus daktaro Jono Basanavičiaus, kurio dėka Lietuvoje nušvito Aušra, o be jos nebūtume turėję tautos galiūno daktaro Vinco Kudirkos, kurio žodžiai į lietuvių tautą sklido garsiau negu varpo dūžiai: “Kelkite! Kelkite!”

Vasario 16-ąją kiekvienas doras lietuvis, mylintis tėvynę, išgyvendavo ir dabar išgyvena didelį dvasinį pakilimą. Homilijoje kunigas klausia: “Kur dingo šiandien meilė žmogui, Dievui ir Tėvynei? Kodėl tiek daug pykčio, neapykantos, pagiežos ir keršto? Ką mato ir girdi mūsų jaunimas? Kodėl tiek daug tautiečių svaiginasi alkoholiu, narkotikais ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis?

Nors paskutinieji 50 sovietų okupacijos metai suluošino, sužalojo mūsų tautinę savimonę, dvasią, iškreipė požiūrį į žmogiškąsias vertybes, kun. V.Grigaravičius išsakė viltį, kad lietuvio dvasioje visada pasireikš didžiųjų tautos vyrų daktaro J.Basanavičiaus, A.Smetonos, P.Klimo ir kitų 1918 metų mūsų tautos veikėjų dvasia, kuri sutelks tautą vienybėn, pažadins ją kūrybai, įkvėps meilei ir gailestingumui. Homiliją kunigas baigė Bernardo Brazdžionio žodžiais:

Pakilk, žmogau, iš dulkių ir puvėsių,

Pakilk, žmogau, ir žmogui ranką duok!

Šventinių Mišių tęsinys įvyko 17 val. paminklinėje Priskėlimo bažnyčioje, kur klebono dekano kun. Vytauto Grigaravičiaus rūpesčiu Tėvynės sąjungos Kauno Centro skyriaus pirmininkas Vytas Bacevičius suorganizavo koncertą. Skambėjo Šaulių sąjungos vyrų choras “Perkūnas” (vadovas Romualdas Misiukevičius) ir mišraus choro “Leliumai” (vadovas prof. Albinas Petrauskas) atliekamos dainos.

Koncertas prasidėjo V.Kudirkos “Tautine giesme”. Visi dalyviai kartu giedojo himną.

Skambėjo lietuvių liaudies dainos, J.S.Bacho “August lebe”, T.L. Viktoria “Ave Marija”, J.Rutter “A Gaelic Blessing” ir kt. žinomų lietuvių ir užsienio autorių kūriniai.

Koncertas baigėsi vėl vieningai pritariant publikai – J.Naujalio, J.Juzeliūno, ž. Maironio “Lietuva brangi”.

Nors bažnyčioje buvo pakankamai šalta, žmonės skirstėsi šventiškai pakylėti, sušildyti nuoširdumo, vilties sulaukti tikrosios Laisvės ir lietuvių vienybės vardan Jos.

Birutė Vasylienė