Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Parapijų naujienos

2004 vasario 23, 17:25

Jonavos parapijoje

 Vasario 11 d. Jonavos Šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje paminėta Pasaulinė ligonių diena. Pilnoje bažnyčioje neįgaliųjų reabilitacijos centro bendruomenės centro nariai giedojo giesmes, trumpą programėlę parodė ir vaikų reabilitacijos centro „Bitutė“ vaikučiai. Šv. Mišias aukojo dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas. Po Šv. Mišių neįgaliesiems buvo suteiktas ligonių patepimo Sakramentas.

 Išrinkta nauja parapijos Pastoracinė taryba pradėjo darbą. Pirmajame posėdyje klebonas kun. S. Bitkauskas supažindino tarybos narius su nuostatais, svarbiausiais uždaviniais bei tikslais. parapijietis Albinas Noreika išrinktas vicepirmininku. Antrajame Pastoracinės tarybos posėdyje aptarta, kokių tarybos sekcijų labiausiai reikia parapijai šiandien. Įkurtos 7 sekcijos, išrinkti jų nariai. Svarstyta, kokių artimiausių darbų imtis parapijoje.

Gerojo Ganytojo parapijos sinodo grupė - už suaugusiųjų katechezę

 Vasario 19 d. susirinkusi Kauno Gerojo Ganytojo parapijos sinodo grupė, vadovaujama klebono kun. J.Stankevičiaus, aptarė paskutiniame kunigų susirinkime svarstytą pranešimą "Parapijų atnaujinimo aktualijas". Parapijiečiai buvo vieningos nuomonės, kad parapijoje reikia rasti galimybę tėvų katechizacijai  lygiagrečiai su vaikų katechizacija. Tam galėtų pasitarnauti religinės tematikos filmų peržiūra ir aptarimas, vadovaujant kunigui, kunigo ar katecheto pokalbiai su Pirmajai Komunijai ruošiamų vaikų tėvais, Biblijos studijos šeimų susibūrimuose ir pan. priemonės.

Vasario 16-osios šventė Ukmergės dekanate

 Šventė prasidėjo 12 val. pamaldomis abiejuose Ukmergės miesto bažnyčiose - Švč. Trejybės ir  Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijose. Pastarojoje Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Vilniaus įgulos karo kapelionas kun. Povilas Paukštė. Kartu meldėsi savanoriai, policija, ugniagesiai, parapijiečiai. Po Šv. Mišių eisena nužygiavo prie paminklo "Lituania Restituta", kur buvo patrankos saliutai ir sveikinimo žodžiai. Vėliau - kareiviškos košės ragavimas. 14 val. - Kultūros centre minėjimas, dainų ir šokių ansamblio "Lietuva" koncertas. 15 val. muziejuje paskaita "Vasario 16-oji".

Kauno Prisikėlimo parapijoje

 Sausio 22 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios Elenos Spirgevičiūtės mirties 60-ųjų metinių proga, sausio 23 d. surengtos ekumeninės pamaldos, kuriose dalyvavo ir homilijas sakė kitų konfesijų dvasininkai.

 Sausio 10 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius aukojo šv. Mišias už aktyvius parapinės bendruomenės narius. Šv. Mišiose dalyvavo parapijos pastoracinės tarybos, sinodo grupės, Caritas nariai, jaunimas, choristai, tikybos mokytojai. Per pamokslą klebonas dėkojo susirinkusiems už jų nuoširdų darbą, paramą ir palaikymą. Po šv. Mišių penkiems aktyviausiems buvo įteikti padėkos raštai, o prie arbatos puodelio visų grupių atstovai pateikė trumpas ataskaitas apie nuveiktus darbus. Klebonas pateikė smulkią finansinę ataskaitą. Po to pageidaujantys kartu su klebonu aplankė paminklinę Prisikėlimo bažnyčią, kur susipažino su atliktais darbais.