Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

LKMA Kauno skyriaus susirinkimas (2004 02 27)

2004 vasario 27, 16:50

Vasario 27 dieną Kaune vykęs LKMA Kauno skyriaus susirinkimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo ir pamokslą pasakė VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas mons. dr. V. S. Vaičiūnas, paakinęs visus sekant Kristaus pavyzdžiu gavėnios metu atverti savo širdis Viešpačiui ir išgyventi Dievo artumą.

Dr. M. Bloznelis skaitė pranešimą “Adolfo Damušio vienijanti veikla”. Apžvelgęs vieno iškiliausių tautos vadų A. Damušio gyvenimo ir veikos kelią, prelegentas akcentavo jo vienijantį poveikį sunkiais pasipriešinimo kovų metais, išvardijo šio visuomenininko nuopelnus ateitininkijai Nepriklausomoje Lietuvoje. Pasak pranešėjo, ateitininkų šūkį “Visa atnaujinti Kristuje” dr. A. Damušis stengėsi įgyvendinti praktikoje gerbdamas kiekviename žmoguje Dievo duotą brolystę. Bendraudamas su žmonėmis, jis išsiskyrė tolerantišku požiūriu į skirtingą nuomonę, požiūrį bei įsitikinimus.

Susirinkime buvo aptarti artimiausios veikos klausimai, tartasi, kaip pritraukti daugiau mokslo žmonių ir akademinio jaunimo, svarstyta nario mokesčio įvedimo bei pasirengimo LKMA Kauno skyriaus valdybos bei pirmininko rinkimams klausimai bei galimybė į susitikimus kviestis VDU mokslo žmones skaityti paskaitų. Pasak dr. M. Bloznelio, šiandien LKMA Kauno skyrių vienija vyresnio amžiaus 60 narių mokslininkų. Norėtųsi, kad gretas papildytų gabus akademinis jaunimas.