Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Įsteigtas Katalikų tėvų asociacijos Kauno arkivyskupijos skyrius (2004 04 17)

2004 balandžio 17, 18:38

Balandžio 17 d. Kauno jėzuitų namų salėje vyko Katalikų tėvų asociacijos Kauno arkivyskupijos skyriaus steigiamoji konferencija. Jos tikslas – išrinkti Katalikų tėvų asociacijos Kauno arkivyskupijos skyriaus valdybą, kuri, sudariusi realią programą, padėtų tėvams ir mokyklai ugdyti vaiką kaip visavertę, vertybiškai orientuotą asmenybę ir atsižvelgdama į laiko iššūkius garantuotų sveikos dvasinės politikos formavimą. Konferencija prasidėjo Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo ir pamokslą pasakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Konferenciją įžanginiu sveikinimu pradėjęs Katalikų tėvų asociacijos vicepirmininkas Vidas Abraitis konferencijos dalyviams priminė Katalikų tėvų asociacijos tikslą ir misiją bei būtinumą steigti šios asociacijos skyrius vyskupijose, parapijose, mokyklose. Arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė tėvų parodyta iniciatyva burtis į asociaciją, kuri padėtų tėvams labiau rūpintis vaikų dvasiniu ugdymu. Pasak arkivyskupo, visuomenėje vis labiau girdima nuomonė, kad pagrindinis vaidmuo auklėjant vaikus tenka tėvams. Televizija, internetas, negatyvi pažiūra į tradicinę šeimą, netinkamos lytinio švietimo programos, paremtos materialiniais išskaičiavimais ir noru atimti iš tėvų galimybę rūpintis savo vaikais, menkina tėvų kaip vaiko pagrindinių ugdytojų ir auklėtojų vaidmenį. Arkivyskupas akcentavo realios pagalbos tėvams svarbą rengiant vaikus gyvenimui. “Į Katalikų tėvų asociaciją reikia žiūrėti ne kaip į gynėją nuo blogio, bet kaip į pagalbą tėvams”, – sakė arkivyskupas, linkėdamas Dievo palaimos darbuojantis dėl vaikų gėrio.

Birutė Obelenienė kritiškai aptarė programą “Jaunimui palankios paslaugos Lietuvoje”. Ji įspėjo, kad šia programa siekiama atimti iš tėvų galimybę rūpintis savo vaikų lytiniu ugdymu. Prelegentė nuogąstavo dėl programoje propaguojamo konfidencialumo principo, kuris pažeidžia tėvų teises ne tik nuslėpdamas lytinio švietimo turinį, bet net leisdamas atlikti abortą be tėvų žinios. Ypač didelį susirūpinimą kelia tai, kad programoje apimama amžiaus grupė nuo 10 iki 24 metų. Pasak prelegentės, visiškai nepriimtina lytinio švietimo programa “Bendraamžiai – bendraamžiams”. Šioje programoje dalyvaujantys jaunuoliai perteikia savo bendraamžiams lytinio švietimo žinias. Iš 52-jų Kauno vidurinio lavinimo mokyklų 26-ose yra atraminės “Bendraamžiai – bendraamžiams” grupės.

Konferencijos dalyviai, pasiskirstę į kelias darbo grupes, svarstė pagrindinius uždavinius ir veiklos sritis. Vėliau, uždavinius apibendrinus, buvo išskirtos keturios teminės darbo grupės, kurios toliau tęs veiklą skyriuje.

Konferencijoje dalyvavęs Katalikiškųjų mokyklų pedagogų asociacijos pirmininkas kun. Gintaras Vitkus SJ pabrėžė tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo svarbą.

Į Katalikų tėvų asociacijos Kauno arkivyskupijos skyriaus valdybą išrinkti 7 nariai, valdybos pirmininku išrinktas Virgilijus Rudzinskas.