Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Apie renginius Kardinolo svetainėje

2004 gegužės 25, 15:00

Kun. R. Dulskio knygos “Pašaukimų teologija ir pastoracija” pristatymas

Gegužės 21 d. Kauno arkivyskupijos muziejuje, kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame buto svetainėje pristatyta VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojo doc. dr. kun. Romualdo Dulskio knyga “Pašaukimų teologija ir pastoracija”, skirta Katalikų teologijos fakulteto magistrinių pastoracinės teologijos studijų studentams bei gretimų teologijos mokslo disciplinų – dvasingumo teologijos, dogmatikos, krikščioniškosios etikos, pastoracinės teologijos – dėstytojams ir studentams. Vytauto Didžiojo universiteto išleistame leidinyje pasidalyta įžvalgomis apie pašaukimų įvairovę, aprėpiant bendrąjį, specialiuosius bei asmeninius pašaukimus.

Knygos pristatymo metu Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. A. Žukauskas, remdamasis savo patirtimi, pašaukimą įvardijo kaip žmogui suteiktą Dievo malonę. Pasak jo, šis kun. R. Dulskio išsamiai ir kruopščiai parengtas veikalas yra pirmasis žingsnis teologinėje aplinkoje teologine ir pastoracine prasme liudijantis, kas yra pašaukimas. Rašytoja ir mokytoja A. Gricienė prisiminė kun. J. Zdebskį ir akcentavo motinos vaidmenį ieškant gyvenimo prasmės. Knygos autorius sakė norėjęs pabrėžti visuotinio pašaukimo svarbą, nes Dievas trokšta kalbinti žmogų per visą jo gyvenimą. “Kiekvienas žmogus, pašauktas intymiam ryšiui su Dievu, turi jį gilinti: tai pasiekiama viso gyvenimo auka”, – sakė kun. R. Dulskis. Pasak dr. kun. A. P. Žygo, kalbant apie naujus pašaukimus naujoje Europoje, labai svarbu suvokti, kad kiekvienas iš mūsų turime pašaukimą ten, kur esame. Kun. R. Dulskio vadovėlį ”Pašaukimų teologija ir pastoracija” kun. A. Žygas pavadino pašaukimų teologijos sinteze. Arkiv. S. Tamkevičius kalbėjo apie pašaukimą pašvęstajam gyvenimui, akcentuodamas tokio pašaukimo svarbą Bažnyčios tarnystei. Popietės metu skambėjo Urbanavičių šeimos atliekamos dainos bei akordeono muzika.

Popietė “Kuriant krikščionišką Europos šeimą”

Gegužės 7 d. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje vyko popietė “Kuriant krikščionišką Europos šeimą”. Popietės metu ambasadorius V. A. Dambrava pasidalijo įžvalgomis, kaip buvo kuriama Europos Sąjunga ir kas laukia Lietuvos tapus Europos Sąjungos nare, arkiv. S. Tamkevičius akcentavo krikščioniškos misijos svarbą kuriant krikščionišką Europos Sąjungą. Kandidatas į Europos parlamentą A. Ažubalis pristatė savo požiūrį į darbą Europos parlamente. Lietuvos šeimos centro vadovė V. Valantiejutė pasidalijo įspūdžiais iš piligriminės kelionės į Ispaniją ir kalbėjo apie katalikiškų šeimų indėlį ateities Europoje. Popietės metu skambėjo Kauno “Vyturio” vidurinės mokyklos ir Urbanavičių šeimos atliekamos giesmės ir dainos.