Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

„Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams, minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną (2004.05.23)

2004 gegužės 25, 15:10

Šį sekmadienį (gegužės 23 d.) Katalikų Bažnyčia minėjo 38-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną. Ta proga penktadienį (gegužės 21 d.) Kauno kurijoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius surengė, galima sakyti šventinę spaudos konferenciją, kurios metu žurnalistams trumpai pristatė šiai dienai skirtą popiežiaus Jono Pauliaus II laišką, o taip pat keliems žiniasklaidos atstovams įteikė „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimus už krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą per visuomenės komunikavimo priemones; be to, ganytojas Kauno žurnalistams pristatė ir ketvirtadienį Vilniuje pasibaigusio Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinio posėdžio nutarimus.

Pristatydamas popiežiaus laišką visuomenės komunikavo dienai, kuriai šiemet Šv. Tėvas parinko temą „Medijos šeimoje: pavojus ir turtas“, arkiv. S. Tamkevičius sakė, jog ši tema ir mums lietuviams labai aktuali, kadangi žiniasklaida suteikia tikrai puikią galimybę tarpusavio komunikacijai, o Lietuvoje, kaip žinia, ja ypač pasitikima, bet tuo pačiu tai ir įpareigoja labai atsakingai naudotis masinio komunikavimo priemonėmis, idant jos būtų panaudojamos asmenų ugdymui, tiesos bei gėrio puoselėjimui, žmonių bendrystės stiprinimui. Arkivyskupas cituodamas popiežių pabrėžė, jog už tai atsakingi tiek ir valdantys komunikavimo priemones, tiek ir patys tėvai, kurių pareiga surasti išmintingą būdą, kaip žiniasklaida naudotis šeimoje.  

Po to, kaip jau tapo tradicija Visuotinėje Bažnyčioje minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną, arkivyskupas S. Tamkevičius „Bažnyčios kronikos“ fondo vardu apdovanojo keletą žurnalistų. Ganytojo teigimu „šiais fondo apdovanojimais siekiama paskatinti žiniasklaidos darbuotojus savo darbu prisidėti prie gėrio skleidimo bei Evangelijos vertybių puoselėjimo. Tai, jog pasirenkame tik kelis, paprastai – vieną katalikiškosios, antrą – pasaulietinės žiniasklaidos atstovų, dar nereiškia, kad nėra ir kitų, vertų pripažinimo bei padėkos, greičiau atvirkščiai, – tęsė arkivyskupas, – tai, kad jau septinti metai atsiranda vis naujų, tikrai vertų būti žurnalistikos pavyzdžiu kolegoms – rodo, jog turime kuo pasidžiaugti, nes yra puikių žurnalistų, o Bažnyčia stebi ir pastebi kiekvieno nuoširdų indėlį šiame taip svarbiame visuomenės komunikavimo darbe“.

Taigi, šį kartą arkivyskupas apdovanojo Tomą VILUCKĄ, gyvenantį Palangoje ir, nepaisant fizinės negalios, labai daug rašantį įvairiuose šalies leidiniuose: tai ir „Katalikų pasaulio“ mėnraštyje, „Bažnyčios žiniose“, Lietuvos neįgaliųjų draugijos laikraštyje „Bičiulystė“ bei regioninėje spaudoje, o pastaruoju metu intensyviai bendradarbiaujantį internetiniame dienraštyje „bernardinai.lt“. Todėl ganytojas dėkojo jam „už nuoseklų Bažnyčios mokymo perteikimą katalikiškojoje spaudoje, už kūrybišką Evangelijos vertybių sklaidą specialiojoje bei elektroninėje žiniasklaidoje, o svarbiausia – už visa tai susiejantį, kasdien asmeniniu gyvenimu patvirtinamą, rekolekciniu veikimu plėtojamą autentišką meilės liudijimą, kurio dėka komunikavimas įgyja tikrąją krikščioniškosios bendrystės kokybę“. Mat, be kita ko, T. Viluckas yra ir vienas iš Telšių vyskupijos rekolekcinio veikimo organizacijos iniciatorių bei vadovų.

Antrąjį šių metų „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimą arkivyskupas S. Tamkevičius  įteikė žurnalistei Daliai JAZUKEVIČIŪTEI, dėkodamas jai „už ilgametį nekonformistinį žurnalistikos darbą; ypač už pastaraisiais metais Lietuvoje itin aktualiai nuskambėjusių bioetikos kontroversijų akivaizdoje savaitraštyje „Veidas“ paskelbtas jos publikacijas, puoselėjančias žmogiškąjį orumą bei pilietinę atsakomybę“, o tai – tiesiogiai siejasi su šių metų popiežiaus laiško tema. Be to, ganytojas padėkojo žurnalistei ir už šiuolaikinio žmogaus dvasinio alkio įžvalgų apmąstymą, kūrybišką krikščioniškųjų vertybių perteikimą ir Bažnyčios vaidmens nūdienos gyvenime atskleidimą.

Ankstesniais metais Visuotinėje Bažnyčioje minint Pasaulinę visuomenės komunimavimo dieną arkiv. S. Tamkevičius „Bažnyčios kronikos“ fondo vardu yra apdovanojęs ir išreiškęs padėką šiems asmenims bei leidiniams: Rūtai TUMĖNAITEI, katalikų radijo „Mažoji studija redaktorei už Evangelijos vertybių skleidimą įvariomis žiniasklaidos priemonėmis; Birutei GARBARAVIČIENEI, tuometinei dienraščio Kauno diena žurnalistei, už publikacijas Bažnyčios gyvenimo temomis; Mildai ir Vygandui RAČKAIČIAMS, savaitraščio vaikams Kregždutė redaktoriams, už krikiščionišką vaikų švietimą; Kultūros savaitraščio Žemaičių saulutė  redakcijai už atviros krikščioniškoms vertybėms regioninės savimonės puoselėjimą; Artumai, katalikiškajam žurnalui ir jo vyriausiajai redaktorei Vandai IBIANSKAI, už krikščioniškųjų šeimos vertybių puoselėjimą; Petrui KIMBRIUI už išskirtinę veiklą žiniasklaidos baruose antisovietiniame pogrindyje ir Nepriklausomybės metais atkuriant ir leidžiant „Naująjį židinį“ bei ugdant jaunąją katalikų analitikų, apžvalgininkų, recenzentų ir publicistų kartą; Jūratei GRABYTEI, mėnraščio Žemės druska redaktorei, už kūrybingą evangelizacijos darbą rengiant plačiajai katalikų visuomenei skirtą žurnalą; Angelei STATKUVIENEI, Kauno krašto laikraščio Tėviškės žinios žurnalistei, už Bažnyčios gyvenimo atspindėjimą, krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą ir bendruomeniškumo ugdymą regioninėje spaudoje; Dalei ŠMERAUSKAITEI, Katalikų interneto tarnybos projektų koordinatorei, už uolų ir kūrybingą evangelizacijos darbą virtualiojoje erdvėje; Gediminui ŽUKUI už pasiaukojantį tarnavimą Dievui ir Bažnyčiai vadovaujant Bažnyčios žinioms bei KIT, už labai produktyvų Bažnyčios dokumentų vertimą, už uolų ir kūrybingą evangelizacijos darbą spaudos bei elektroninio komunikavimo priemonėmis; Vaidai SAUMUOLYTEI, savaitraščio Veidas žurnalistei už aktyvų žurnalistinį darbą, vadovaujantis žurnalistinio padorumo ir krikščioniškųjų vertybių prioritetais; dr. Pauliui V. SUBAČIUI už vaisingą ilgametę veiklą ir krikščioniškųjų vertybių sklaidą įvairiose viešojo komunikavimo srityse, už itin įžvalgią mūsų šalies religinio gyvenimo analizę, prisidedančią prie Bažnyčios misijos įgyvendinimo šiandieniame pasaulyje bei skatinančią pasaulėžiūrų dialogą ir geresnį tarpusavio supratimą.

Darius Chmieliauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,

Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas, tel.: (37) 409025, (687) 85387, faks.: (37) 320090, el. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt