Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2004.05.26)

2004 gegužės 27, 14:48

Gegužės 26 d. Kauno kurijoje vyko eilinis arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Tradiciškai jis pradėtas bendra Valandų liturgijos malda. Po to kunigams buvo išsamiai pristatytos Kauno kunigų seminarijos (KKS), šiemet švęsiančios įkūrimo 140-ąsias metines, gyvenimo aktualijos.

Pradžioje kalbėjęs KKS rektorius kun. Aurelijus Žukauskas apžvelgė praėjusius mokslo metus (šiuo metu Kaune studijuoja 44 kandidatai į kunigystę, o Šiluvoje, parengiamajame kurse, dar 12). Rektorius taip pat apibūdino dabartinius klierikus: „jie ateina iš šiandienio pasaulio, taigi su savimi atsineša ir šiam laikmečiui būdingas tiek gerąsias, tiek ir neigiamas savybes. O seminarijos vadovybei atsižvelgiant į visą tai tenka dirbti taip, kad iš čia išeitų tinkamai tarnystei šių dienų pasaulyje pasirengę kunigai“.

KKS vicerektorius kun. Vytautas Paukštis trumpai aptarė seminarijos bendrąsias vidaus taisykles bei principus. Jis pabrėžė, kad „sėkmingą šiandienį seminarijos bendruomenės gyvenimą lemia geras tarpusavio susiklausymas ir bendradarbiavimas tarp seminarijos vadovybės, klierikų bei kunigų“.

Apie dvasinį kandidatų į kunigystę ugdymą kalbėjo vienas seminarijos dvasios tėvų kun. Arvydas P. Žygas. Jis aptarė vieną iš taikomų dvasinio ugdymo metodų: kandidatui pateikiamas kunigiškosios tarnystės idealas, kuris laipsniškai siekiamas įgyvendinti, pradedant nuo savęs pažinimo, einant prie artimesnio Jėzaus pažinimo, kol galiausiai tiesiog „užsikrečiama“ šiuo kunigiškosios tarnystės pagal Kristaus pavyzdį idealu ir tuomet einama tarnauti šiandienos pasaulio žmonėms.

Pabaigoje kalbėjęs kun. Kęstutis Kėvalas, seminarijos parengiamojo kurso vadovas, pristatė pirmųjų mokslo metų rezultatus šį kursą perkėlus į naujuosius Jono Pauliaus II namus Šiluvoje. Kun. K. Kėvalas pasidžiaugė, kad parengiamojo kurso iškėlimas į Šiluvą labai pasiteisino, nes naujieji namai, sėkmingai derinant formaliąją – akademinę seminarijos ugdymo programą su neformaliomis galimybėmis (pvz., susitinkant su atvykstančiais piligrimais, pasikviečiant įvairias grupes bei asmenis seminarams, ir pan.) sukūrė palankią aplinką būsimiems seminaristams labiau atsiskleisti.

Po to Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius su kunigais aptarė arkivyskupijos bei visos visuomenės gyvenimo aktualijas, atsakė į kunigams kilusius klausimus. Susitikimas užbaigtas bendra malda bei pietumis.

Kitas arkivyskupijos kunigų susirinkimas kurijoje numatytas birželio 24 d. – švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,

Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas, tel.: (37) 409025, (687) 85387, faks.: (37) 320090, el. paštas: info@kn.lcn.lt