Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paminėta Gedulo ir Vilties diena (2004.06.14)

2004 birželio 15, 14:57

Birželio 14-ąją Gedulo ir Vilties diena paminėta abiejuose svarbiausiuose Kauno arkivyskupijos šventovėse – Kauno arkikatedroje bei Šiluvos bazilikoje. Į pastarąją iš įvairių Lietuvos kampelių pamaldoms susirinko gausus būrys tikinčiųjų. Vidurdienį prasidėjusiai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, drauge su juo Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, vyskupai emeritai Juozas Preikšas ir Juozas Žemaitis MIC bei trys dešimtys kunigų. Giedojo Šiluvos parapijos vaikų choras.

Homilijos metu arkiv. S. Tamkevičius, pirmiausia priminęs prieš 63 metus prasidėjusių tremčių bei represijų košmarus, pabrėžė, kad tremtiniai buvo palikti be vilties kada nors sugrįžti į Tėvynę, o tai – baisiausia, kas galėjo ištikti anuometinį Lietuvos žmogų. „Toje nevilties naktyje buvo tik vienas vilties inkaras, – sakė ganytojas, – tai tikėjimas į Dievo Apvaizdą. <...> Todėl tremties keliuose mūsų tautiečius lydėjo gilus pasitikėjimas Dievo Motina Švč. Mergele Marija“.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį ir į šių dienų tremtinius – tai žmonės savanoriškai paliekantys Tėvynę. Nors jie nevyksta Sibiro tremtin, tačiau bet kokiu atveju tai skausmingas ir gana tragiškas reiškinys, nes šiandien niekas nesuskaičiuos, kiek dėl šių “tremčių” suyra šeimų, kiek vaikų ilgam netenka savo gimdytojų. Anot arkivyskupo, kalbant apie tremtinius, negalime nepaminėti dar vienos kategorijos žmonių, kurie yra tremtiniais savo Tėvynėje. „Turiu mintyje ne tuos vargo žmones, kuriems šiandien labai sunku gyventi, bet tuos, kurie neturi vilties“, – apgailestavo ganytojas primindamas, kad į sekmadienį vykusius rinkimus neatėjo net 52 nuošimčiai piliečių, tarp kurių didelė dalis ir tikinčiųjų. „Vadinasi, apgailestavo arkivyskupas, daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų nusišalino nuo svarbios pilietinės pareigos ir sykiu tarsi pademonstravo, kad jiems mažai rūpi Tėvynės reikalai“.

Baigdamas arkivyskupas priminė, kad tais gūdžiais sovietų metais, kai Šiluvos maldininkams kelius užtverdavo vadinamojo „kiaulių maro“ barjerai, žmonės dar labiau pamilo Mariją ir kiekvieną mėnesį čia atvyksta su viltimi, kad Dievo Motina lydės jų ir jų artimųjų žingsnius. „Ačiū Dievui, kad turime viltį, – sakė ganytojas, - o jeigu kuris iš jūsų jaustumėte, kad tos vilties yra labai mažai, tuomet čia, Šiluvoje, prašykite, kad Viešpats išgydytų jūsų sielą, nes neviltis yra pati grėsmingiausia dvasinė liga“.

Pirmadienio vakarą Gedulo ir Vilties dienai skirtos pamaldos vyko ir Kauno arkikatedroje bazilikoje. Čia šv. Mišių liturgijai vadovavo arkikatedros administratorius kun. Evaldas Vitulskis bei kun. Robertas Grigas. Po pamaldų vyko sakralinės muzikos bei susikaupimo vakaras, kurio metu giedojo berniukų choras „Varpelis“ (vad. Ksaveras Plančiūnas) bei grojo to paties pavadinimo kamerinis orkestras, o aktorius Egidijus Stancikas skaitė ištraukas iš Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės Sibire rašytos maldaknygės „Marija, gelbėki mus“.

Darius Chmieliauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,

Rotušės a. 14 A, LT-44279 Kaunas, tel.: (37) 409025, (687) 85387, faks.: (37) 320090, el. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt