Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Gražiosios Meilės Motinos minėjimo iškilmės Pažaislyje (2004.06.15)

2004 birželio 15, 18:02

Birželio 15 d. Pažaislio Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčioje vyko Gražiosios Meilės Motinos minėjimo iškilmės. Prieš šv. Mišias surengta Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Seserys kazimierietės kartu su tikinčiaisiais giedojo Švč. Jėzaus Širdies litaniją, meldėsi rožinio malda.

Šv. Mišias aukojo pasakė kun. Gintaras Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Pamokslo metu tėvas Vincentas, dalydamasis įžvalgomis apie Marijos gyvenimą, paženklintą bėgimu į Egiptą, sūnaus Jėzaus kančia, “gėdinga” Jo mirtimi ant kryžiaus, pabrėžė, kad Marija niekada nepriekaištavo Dievui, bet buvo nuolanki Viešpaties tarnaitė: “Mes gyvenime dažnai priekaištaujam Dievui ir savo menkus “kryželius” stengiamės užversti ant savo artimo pečių, užmiršdami pažvelgti į Meilės Motiną Mariją ir pasisemti iš jos stiprybės”, – sakė pamokslininkas.

Po šv. Mišių sugiedota Švč. Mergelės Marijos litanija. Po to kun. Vincentas, kalbėdamas apie kančios prasmę, pristatė neseniai šventuoju paskelbto kapucino tėvo Pijaus biografiją. Seserys kazimierietės pakvietė susirinkusius žmones kiekvieno mėnesio 15 d. apsilankyti Pažaislio šventovėje – čia 10 val. vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, bus švenčiama Eucharistijos liturgija, po kurios tėvas Vincentas kalbės apie Šv. t. Pijaus dvasingumą.