Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

PAŠVENTINTA PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS STOGO TERASOJE ATSTATYTOJI KOPLYČIA (2004.07.22)

2004 liepos 24, 11:43

Liepos 22 d., ketvirtadienį, 19 val. Kaune pašventinta Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios stogo terasoje atstatyta koplyčia, kuriai suteiktas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos titulas. Altoriaus ir pačios koplyčios pašventinimo apeigoms bei Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. dr. Jonas Ivanauskas. Šv. Mišias koncelebravo dešimtis kunigų, o ant Prisikėlimo bažnyčios stogo drauge su jais meldėsi per pusę tūkstančio tikinčiųjų. Pamaldų metu giedojo Prisikėlimo parapijos jaunimo choras (vad. Danguolė Beinorytė).

Iškilmės pradžioje Kauno I dekanato dekanas ir Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius priminė, jog šie metai yra ypatingi malonės metai Prisikėlimo šventovei – sukanka lygiai septyniasdešimt metų nuo šios bažnyčios kertinio akmens pašventinimo. Jis taip pat padėkojo visiems geros valios žmonėms, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie atstatymo koplyčios, kuri skiriama visų žuvusiųjų kovose už Lietuvos laisvę atminimui. Todėl, kun. V. Grigaravičiaus teigimu, „šioje koplyčioje „sutalpinta“ visų tikinčiųjų iškentėti sovietmečio represijų skausmai, padėka Dievui už atgautąją Laisvę, prašymai, maldavimai ir viltys dėl laimingos mūsų Tėvynės ateities“.

Kun. V. Grigaravičius, esantis ir šios šventovės atstatymo tarybos direktorius, sakė, kad jau netoli ir visos Prisikėlimo bažnyčios atstatymo pabaiga, kuri simbolizuos Laisvės atgavimą ir Lietuvos dvasinį prisikėlimą, taip pat ir viso pasaulio lietuvių vienybę, nes šventovė atstatoma Lietuvos bei užsienio lietuvių paaukotomis lėšomis. „Šventovės prisikėlimas iš griuvėsių, – pabrėžė kunigas, ne vieno širdyje įžiebia viltį, dvasios pakilimą, pasitikėjimą savo jėgomis, norą įveikti laikinus sunkumus.“

Šv. Mišių pamokslo metu vyskupas Jonas Ivanauskas sakė: „Šiandien esame liudininkai tikrove tampančios mūsų tėvų ir senelių svajonės. Balta tarsi Prisikėlusiojo Kristaus šviesos nutvieksta, ji ateina būti su mumis, ateina į mūsų dienų dabartį, nešdama Dievo palaimą ir viltį. Iškilusi virš miesto, tarytum prisikėlęs Kristus, ši Šventovė kasdien mus laimins kryžiaus ženklu – pergalės prieš nuodėmę ir blogį galia.“ Anot ganytojo, ant Prisikėlimo šventovės stogo atstatytoji koplyčia paskirta Švč. Mergelės Marijos garbei, siekiant išreikšti mūsų giliausią pasitikėjimą ir meilę Dievo Motinai, todėl „į jos mylinčias rankas pirmiausiai sudedame auką kankinių ir tremtinių, žuvusiųjų už tikėjimą ir Tėvynę. Atnešame čia visų geros valios žmonių gėrio pastangas, kasdienį darbą ir triūsą. Atnešame mūsų visų tikėjimą, viltį ir meilę“. Homiliją vysk. J. Ivanauskas užbaigė tokiais maldos žodžiais: „Švenčiausioji Dievo Motina Marija, visi mes esame Tavo vaikai. Nuo amžių Tu globoji  mūsų Tėvynę ir kiekvieną iš mūsų Šiluvoje motiniškai glaudi prie savęs. Iš šios, Tavo garbei skirtos Šventovės, pažvelk į mus visus, į mūsų miestą ir Tėvynę. Mes esame Tavo vaikai! Neleisk mums nutolti nuo tavo mylimojo Sūnaus. Tavo motiniška meilė mus įpareigoja visuomet tikėti Dievo tėviškąja meile bei rūpestingumu. Įpareigoja mus būti tavo Sūnaus Velykų slėpinio liudytojais. Įpareigoja pasitikėti išskirtine maldos galybe ir kasdieniu Viešpaties artumu.“

-------------------

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1922 metais, kilo idėja tuometinėje laikinojoje sostinėje Kaune pastatyti bažnyčią ir koplyčią, kaip padėkos Dievui už atgautą laisvę simbolį. 1934 m. Lietuvos I Eucharistinio kongreso metu buvo pašventintas kertinis akmuo, atvežtas iš Jeruzalės Alyvų kalno. 1944 m. darbus nutraukė sovietinė okupacija – pastatas buvo konfiskuotas, nuversti kryžiai, nugriauta stogo terasos koplyčia, o po karo čia įkurta radijo gamykla. 1988 m. prasidėjus Lietuvos Atgimimui, visuomenė ėmė reikalauti bažnyčią grąžinti tikintiesiems. Todėl 1990 m. vasario 14 d. LR Vyriausybės sprendimu pastatas grąžintas.

Šventovės projekto autorius – architektas Karolis Reisonas, atstatymo architektas Algimantas Sprindys, atstatymo darbus vykdo AB ,,YIT Kausta“.

Darius Chmieliauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, (687) 85387, el. paštas info@kn.lcn.lt