Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Mokslo metų pradžia VDU ir Kauno kunigų seminarijoje (2004.09.01)

2004 rugsėjo 20, 15:10

Rugsėjo 1 d. VDU ir Kauno kunigų seminarijos bendruomenės naujus mokslo metus pradėjo Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai J. Preikšas, R. Norvila ir gausus būrys Kauno parapijų kunigų, Kauno kunigų seminarijos ir VDU dėstytojų.

Per pamokslą arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė, kad rugsėjo pirmoji prasideda su Viešpačiu – pasaulio šviesa, ir pakvietė visą dėmesį nukreipti į Kristų, "nes nūdienos pasaulis dūsta be Kristaus dvasios: sunykusi šeima, vyksta karai, teroro aktai, badauja žmonės. Taip yra todėl, kad, anot apaštalo Pauliaus, dauguma statydami gyvenimą remiasi ne Dievu, bet savo pragmatiška išmintimi". Kalbėdamas apie studijas, ganytojas akcentavo intelektualinės, pilietinės ir dvasinės brandos svarbą prisiimant atsakomybę už savo tautą ir linkėjo augti Kristaus Evangelijos šviesoje, bendradarbiauti su Dievu.

Po šv. Mišių VDU didžiojoje salėje rektorius prof Vytautas Kaminskas, apžvelgęs universiteto gyvavimo istoriją, pasidžiaugė, kad naujus mokslo metus universiteto 6 fakultetuose, 4 institutuose, 22 katedrose pradeda apie 9000 įvairių pakopų studentų iš visos Lietuvos, iš jų 1900 pirmakursiai. Anot rektoriaus, universitete sudarytos visos sąlygos mokytis ir tobulėti dvasiškai – apie tai byloja moderniai įrengtos auditorijos, bibliotekos, dvi koplyčios, sporto centras. Rektorius pasveikino VDU Teologijos fakulteto dekaną prel. doc. dr. V. S. Vaičiūną, kurį popiežius Jonas Paulius II paskyrė Šv. Sosto garbės prelatu, ir VDU Socialinių mokslų instituto direktorių mons. dr. A. Jagelavičių, kurį popiežius paskyrė Šv. Tėvo kapelionu (monsinjoru).

Arkiv. S. Tamkevičius, sveikindamas pirmakursius, linkėjo tesėti duotą priesaiką ir bręsti meile. Ganytojas pasidžiaugė šio universiteto bei Bažnyčios bendradarbiavimu bendram labui. Arkivyskupijos kancleris mons. Adolfas Grušas perskaitė Šv. Tėvo dekretą, kuriuo už nuopelnus Bažnyčiai prof. V. Kaminskui suteikiamas Šventojo popiežiaus Silvestro ordino komandoro titulas. Rektorius padėkojo už dėmesį pabrėždamas, kad tai ne tik jo, bet visos universiteto bendruomenės įvertinimas. Šventė baigėsi sveikinimais ir universiteto meno kolektyvų koncertu.