Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkikatedroje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija (2004.10.17)

2004 spalio 15, 16:30

Spalio 17-ąją, Katalikų Bažnyčioje pradėti švęsti Eucharistijos metai. Apie tai popiežius Jonas Paulius II paskelbė dar šį birželį per Devintines – Kristaus Kūno ir Kraujo liturginę iškilmę.

Atsiliepdamas į šią Šventojo Tėvo iniciatyvą Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius tikinčiuosius kviečia aktyviai įsitraukti į Eucharistinio Jėzaus garbinimo maldą. Todėl Kauno arkikatedroje bazilikoje spalio 17 d., sekmadienį, po 13 val. šv. Mišių Švenčiausiojo Sakramento koplyčioje pradėta adoracija, truksianti ištisus metus iki 2005-ųjų spalio. Švenčiausiasis Sakramentas čia bus adoruojamas kasdien nuo rytinių Mišių pabaigos iki vakarinių pamaldų, t. y. nuo 9.30 iki 18 val. Maldos budėjimą prie Švenčiausiojo Sakramento adoracijos metu užtikrinti jau įsipareigojo įvairių Kauno arkivyskupijoje veikiančių kongregacijų vienuoliai, katalikiškųjų organizacijų ir bendruomenių atstovai. Taip pat ir visi tikintieji kviečiami įsitraukti į šią nuolatinę Dievo garbinimo maldą, o galintys įsipareigoti reguliariai tam skirti laiko – kviečiami užsirašyti arkikatedros zakristijoje (tel. (37) 324093).

Švč. Sakramento adoracija – tai sena bažnyčios tradicija, išreiškianti ypatingą pagarbą ir meilę Eucharistiniam Jėzui. Tai meilės budėjimas, į kurį įsitraukia visi tikintieji, kiekvienas pagal savo galimybes. Tai tarsi nenutrūkstanti maldos srovė, atgaivinanti visą tikinčiųjų bendruomenę ir teikianti Dievui šlovę. Drauge – tai ir vienybės ženklas tarp visų, pamainom ateinančių melstis, ir be galo ilga tikėjimo bei meilės grandinė. Adoracija yra ir galinga užtarimo malda, kuomet giesme, tylia ar balsia malda atsiduodame Jėzui ir jam pavedame visus mums brangius žmones bei negalinčius ateiti melstis, t.y. ligonius, kalinius ar dar nepažįstančius Jėzaus. O Viešpats visą savo mylimą tautą laimina ir gaivina – Jis pats Evangelijoje mus kviečia: „Likite čia ir budėkite kartu su manimi. Budėkite ir melskitės! Ateikite pas mane visi, aš jus atgaivinsiu“.

Adoracijos metu Kauno arkikatedroje numatoma ne tik tyli pavienė tikinčiųjų adoracija, bet ir bendruomeninė malda:

9.30           Dievo tautos Liturginės valandos: Rytmetinė

12.00         Viešpaties Angelo malda

Dievo tautos Liturginės valandos: Dieninė

14.00         Rožinio malda

15.00         Šv. ses. Faustinos Jėzaus gailestingumo rožinis

17.00         Dievo tautos Liturginės valandos: Vakarinė


Popiežiaus Jono Pauliaus II teigimu: „Šiame meilės sakramente Jėzus laukia mūsų. Netaupykime laiko, susitikdami su Juo per adoraciją...“


Darius Chmieliauskas,
Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt