Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Konferencija apie dorinį ugdymą Palemone (2004.10.15)

2004 spalio 15, 16:22

Spalio 15 d. Kaune, Palemono vidurinėje mokykloje, arkivyskupijos tikybos, etikos bei kitų disciplinų mokytojams Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro ir Palemono vidurinės mokyklos tikybos metodikos grupės iniciatyva surengta konferencija “Dorinio ugdymo integracijos reikšmė jaunimo socializacijos procese”. Prieš prasidedant konferencijai Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje kunigai R. Gurkšnys SJ ir M. Bianco SDB aukojo šv. Mišias.

Gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius sveikino Palemono vidurinės mokyklos direktorė O. Dičkienė, Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, dorinio ugdymo kuratorė R. Petkevičiūtė, arkivyskupijos Katechetikos centro vadovė J. Jančiukienė.

Apie bendrus tikslus pranešimą skaičiusi Palemono vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja R. Baniulienė pasidžiaugė prasmingu mokyklos bendradarbiavimu su seserimis salezietėmis. Vienuolės talkina mokyklai ne tik dėstydamos tikybą ir italų bei ispanų kalbas. Pasak prelegentės, Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų instituto patalpose įsikūrusiame Palemono vaikų dienos centre šiuo metu dvasinę ir materialinę paramą atranda 26 mokyklos moksleiviai, o į veikiančią kun. J. Bosko oratoriją einantys vaikai turiningai ir dvasingai leidžia laisvalaikį.

Konferencijoje kun. R. Gurkšnys SJ ir tikybos mokytoja S. G. Dapšauskytė pasidalijo įžvalgomis apie vertybinio ugdymo modelį Kauno jėzuitų gimnazijoje, o šios gimnazijos moksleivis D. Vainorius apžvelgė moksleivio vertybinės sistemos ir mokytojo moralinio autoriteto ryšį. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė A. Girininkienė kalbėjo apie tikybos pamokų tarpdalykinę integraciją, J. Jablonskio gimnazijos fizikos mokytoja Z. Vobuolienė apžvelgė, kokią reikšmę turi tikslieji mokslai ugdant asmenybę. Šančių vidurinės mokyklos moksleivis M. Jurgutis skaitė pranešimą apie jauno žmogaus aktyvumo plėtojimą per dorinio ugdymo pamokas. Kauno raj. Neveronių vidurinės mokyklos muzikos mokytojas A. Pilipauskas analizavo muzikos ir dorinio ugdymo bendradarbiavimo įtaką ugdytiniams.

Konferencijos dalyviams parodytas miuziklas apie kun. Bosko gyvenimą “Neįtikėtina” (režisierė L. Ramanauskienė). Konferencija baigėsi aptarimu ir agape seserų saleziečių vienuolyne.