Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Tęsiama sielovados bendradarbių tobulinimosi programa: vyko seminarai vargoninikams apie Valandų liturgiją, o zakristijonams - apie atlaidus (2004.10.25-27)

2004 spalio 25, 15:10

Kaune ir šiais metais tęsiama arkivyskupijos sielovados bendradarbių tobulinimosi programa. Pirmasis po vasaros pertraukos seminaras vargonininkams, bažnytinių chorų vadovams bei muzikams vyko spalio 25 d., Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. Seminarą vedė ses. Celina Rasa Galinytė OCB, dalyviams pristačiusi Valandų liturgijos (Liturgia horarum) istoriją, teologiją bei šventimą. Prelegentė pabrėžė, jog ši, jau daugiau nei pusantro tūkstantmečio istoriją turinti malda (iki Vatikano II Susirinkimo vadinta Officium Divinum – dieviškoji tarnystė) visais amžiais buvo svarbi ne tik vienuoliams bei kunigams, bet ir pasauliečių bendruomenėms ar pavieniams tikintiesiems. „Valandų liturgija – tai Dievo garbinimo, šlovinimo, dėkojimo bei prašymo malda, kylanti iš paties Jėzaus Kristaus raginimo nuolat melstis (žr. Lk 18,1; 21,36; 1 Tes 5,17); tai – mūsų laiko pašventimas Dievui bei nuolatinė Jo kontempliacija, nuosekliai ir ritmingai gaivinama Dievo Žodžio“ – sakė ses. Celina. Išsamiai paaiškinusi šios maldos dalis bei struktūrą ir šventimą, sesuo pakvietė visus seminaro dalyvius drauge sugiedoti Dieninę valandų liturgijos maldą. Seminaro pabaigoje arkikatedros mišraus choro „Cantate“ vadovė Vita Vaitkevičienė supažindino chorų vadovus su šių metų Šv. Cecilijos šventės programa, kuri prasidės Eucharistijos šventimu lapkričio 20 d. 12 val. Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

Spalio 27 d. seminarą zakristijonams Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vedė kun. dr. Arnoldas Valkauskas, aptaręs atlaidų teologiją bei tradiciją: „atlaidai – tai viena iš galimybių žmoguje skleistis Dievo malonei, – kalbėjo prelegentas ir pabrėžė, kad svarbiausia čia – kiekvieno tikinčiojo asmeninis ryšys su Dievu bei laisvas žmogaus apsisprendimas pasirinkti Dievą kaip absoliutų gėrį. Iš čia kyla ir vadinamosios atlaidų sąlygos: neprisirišti prie nuodėmės, melstis popiežiaus intencija, taip vienijantis su visa Visuotine Bažnyčia“. Antroje seminaro dalyje, kurią vedė s. Pranciška Neringa Bubelytė, FDCJ, zakristijonai susitikę mažose darbo grupelėse svarstė apie tai, kaip jie galėtų kuo geriau pasirengti atlaidams bei kas iš parapijos bendruomenės narių galėtų jiems padėti šiame pasirengime, idant atlaidai parapijose būtų gyva ir visus tikinčiuosius dvasiškai gaivinanti šventė.

Kitas seminaras vyks lapkričio 15 d. 13 val. drauge ir zakristijonams, ir vargonininkams, o jo metu bus pristatytas bei aptartas neseniai lietuvių kalba išleistas naujasis laidotuvių apeigynas.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt